Original Investigation

Epidemiology and Clinical Features of Peritonsillar Abscess: Is It Related to Seasonal Variations?

10.5152/tao.2018.3362

  • Nurullah Seyhun
  • Zeynep Aslı Batur Çalış
  • Merve Ekici
  • Suat Turgut

Received Date: 05.03.2018 Accepted Date: 06.05.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(4):221-225

Objective:

Peritonsillar abscess (PTA) is defined as pus accumulation between the tonsillar capsule and constrictor pharyngeal muscle. It can be seen as a complication of acute tonsillitis, but other mechanisms have also been proposed. In this study we aimed to reveal the seasonal variations and epidemiologic features of PTA.

Methods:

This is a retrospective, observational study. We reviewed 221 patients, and together with 24 recurrent cases, 245 admissions were reviewed in total. Age, gender, the duration of admission, seasonal and monthly distribution of cases, diabetes and smoking status, white blood cell count, and C-reactive protein (CRP) levels were recorded. Monthly and seasonal incidences of PTA were reviewed to see if there is any association of climate variations and PTA incidence rate. Features associated with the length of hospitalization and recurrence were also analyzed.

Results:

A total of 245 PTA cases were admitted to our clinic between June 2014 and June 2017. The highest amount of cases was observed in spring and winter. The C-reactive protein and white blood cell count (WBC) levels were found to be positively correlated with the length of hospitalization. There was no statistically significant correlation with recurrence and smoking, the WBC levels, CRP levels, and length of prior hospitalization. Diabetes status was not found to be associated with length of hospitalization and CRP levels.

Conclusion:

The present study reflects the epidemiologic and clinical features of PTA in İstanbul. Our findings showed that seasonal variation was not significant, consistent with previous studies. The highest incidence rate was observed in spring and winter. Length of hospitalization was found to be positively correlated with C-reactive protein and white blood cell count (WBC) levels. Recurrence was not statistically correlated with and smoking, the WBC levels, CRP levels, and length of hospitalization. More studies are recommended to reveal the different epidemiologic factors affecting the incidence of PTA.

ÖZET

Amaç:

Peritonsiller apse (PTA) tonsil kapsülü ve konstriktör faringeus kası arasında pürülan sıvı toplanması olarak tanımlanmaktadır. Akut tonsillit komplikasyonu olarak görülebilmektedir, fakat oluşumu konusunda farklı mekanizmalar da öne sürülmüştür. Bu çalışmada PTA'nın epidemiyolojik özellikleri ile mevsimsel değişkenliğini ortaya koymayı amaçladık.

Yöntemler:

Bu geriye dönük gözlemsel bir çalışmadır. Toplamda 221 hasta, 24 reküren olgu olmak üzere 245 yatış değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, yatış süresi, yatışların mevsimsel ve aylık dağılımı, diyabet ve sigara öyküsü, lökosit sayımı, C-reaktif protein (CRP) değerleri kaydedildi. Aylık ve mevsimsel olarak PTA insidansları değerlendirildi ve mevsimsel değişikliklerle PTA insidansı arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. Rekürrens ve hastanede yatış süresini etkileyen faktörler de analiz edildi.

Bulgular:

Haziran 2014ve Haziran 2017 arasında kliniğimize 245 adet PTA olgusu yatırıldı. En çok olgunun ilkbahar ve kış mevsimlerinde olduğu gözlendi. CRP ve lökosit değerlerinin hastanede yatış süresi ile pozitif yönde korele olduğu görüldü. Rekürens ile sigara öyküsü, lökosit değerleri, CRP değerleri ve önceki yatış süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı. Diyabet öyküsü ve yatış süresi, CRP değerleri arasında ilişki olmadığı görüldü.

Sonuç:

Çalışma İstanbul’da PTA olgularının epidemiyolojik ve klinik özelliklerini yansıtmaktadır. Bulgularımıza göre, önceki çalışmalarla tutarlı olarak PTA’da istatistiksel olarak mevsimsel değişikliğin olmadığı görüldü. İnsidansın ilkbahar ve kış mevsimlerinde en yüksek olduğu gözlendi. Yatış süresinin CRP ve WBC değerleri arasında pozitif korelasyon olduğu görüldü. Rekürrens ile sigara öyküsü, WBC, CRP değerleri ve yatış süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı. PTA insidansını etkileyen farklı epidemiyolojik özellikleri ortaya koymak açısından açısından fazla çalışmanın yapılması önerilir.

TR PDF

Keywords: Peritonsillar abscess, tonsillitis, epidemiology, seasons