Research Article

Effects of Steroids on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty

  • Ferhat Erişir
  • Fatih Öktem
  • Ender İnci

Received Date: Accepted Date: 08.05.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(3):171-175

A randomized, prospective double-blind study with placebo control was planned to determine the effects of a single-dose dexamethasone in reducing postoperative edema and ecchymosis after rhinoplasty. Fifty-six consecutive patients who underwent rhinoplasty with hump removal and lateral osteotomies were enrolled in this study. Thirty patients received 10 mg of dexamethasone intravenously before surgery and twenty-six patients received placebo. Postoperative scoring of edema and ecchymosis was begun approximately 24 hours after surgery. All patients were operated by the authors. A 4-point scale was used to assess the extent of periorbital edema and ecchymosis 24 hours postoperatively. A single-dose of 10 mg of dexamethasone intravenously reduced postoperative edema and ecchymosis significantly. The first two days differences between the steroid and placebo groups for edema and ecchymosis were clinically and statistically significant (p < 0.05). This study showed a statistically significant benefit of steroids when compared to placebo in decreasing edema and ecchymosis in rhinoplasty. However, the effect of dexamethasone has disappeared after the first two days, and its use did not shorten the recovery. No complications were attributed to the administration of dexamethasone.

ÖZET

Rinoplasti sonrasında oluşan postoperatif ödem ve ekimozu azaltmada tek doz deksametazonun etkinliğini belirlemek için plasebo kontrollü prospektif bir randomize, çift kör çalışma planlandı. Hump rezeksiyonu ve lateral osteotomi uygulanan elli altı hasta çalışmaya dahil edildi. Otuz hastaya cerrahiden önce 10 mg intravenöz deksametazon, yirmi altı hastaya plasebo verildi. Postoperatif ödem ve ekimozun skorlaması yaklaşık olarak operasyondan 24 saat sonra başladı. Tüm hastalar yazarlar tarafından opere edildi. 24 saat sonraki periorbital ödem ve ekimozun şiddetini değerlendirmek için 4 puanlık bir skala kullanıldı.

İntravenöz olarak uygulanan 10 mg deksametazonun postoperatif ödem ve ekimozu anlamlı derecede azalttığı gözlendi. Ste-roid ve plasebo grupları arasında, ilk iki gündeki ödem ve eki-moz arasındaki farklar klinik ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).

Steroid uygulanan olgu grubu, plaseboyla kıyaslandığında steroidlerin rinoplastideki ödem ve ekimozu azaltmada anlamlı bir yararı olduğu, fakat etkisinin ilk iki günden sonra kaybolması nedeni ile iyileşme süresini kısaltmadığı gözlendi. Deksametazon uygulamasına bağlı herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Keywords: Rhinoplasty, steroids, lateral osteotomies, edema.