Research Article

Effect of stapedotomy in otosclerosis patients with advanced hearing loss

10.2399/tao.08.002

  • Fatma Çaylaklı
  • Haluk Yavuz
  • Cüneyt Yılmazer
  • Levent N. Özlüoğlu

Received Date: 01.01.2008 Accepted Date: 01.06.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(4):165-168

Objectives:

The aim of this study is to evaluate the efficiency of the surgery in otosclerosis patients with advanced hearing loss.

Methods:

The charts of 28 patients (30 ears) operated for otosclerosis with mean air conduction threshold greater than 70 dB and followed at least for three months were retrospectively reviewed. Preoperative and postoperative mean air and bone conduction thresholds, mean air bone gaps and speech discrimination scores were compared.

Results:

There were 15 female, 13 male and mean age was 51.2±11.7. Preoperative mean bone conduction threshold was 38±14 dB, mean air conduction threshold was 82±13 dB, mean air-bone gap was 44±8 dB and mean speech discrimination score was 79±18%. These results were 26±14 dB, 46±18 dB, 20±9 dB and 93±8% respectively on postoperative third month.

Conclusion:

A significant improvement in hearing thresholds after stapedotomy in otosclerosis patients with advanced hearing loss was observed. It was detected that surgery was effective in operable otosclerosis patients with advanced hearing loss.

ÖZET

Amaç:

ileri derecede işitme kaybı olan otoskleroz hastalarında cerrahinin etkinliğini değerlendirmek.

Yöntem:

Bu çalışmada, otoskleroz tanısıyla opere edilmiş, en az üç ay takibi olan ve saf ses hava yolu işitme eşiği ortalaması 70 dB'den büyük olan 28 hastanın (30 kulak) verileri retro-spektif olarak incelendi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası hava ve kemik yolu saf ses işitme eşikleri, hava-kemik yolu açıklıkları ve konuşmayı ayırt etme skorları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışma grubunda 15 kadın, 13 erkek vardı ve ortalama yaşları 51.2±11.7 idi. Ameliyat öncesi kemik yolu işitme eşikleri ortalaması 38±14 dB, hava yolu işitme eşikleri ortalaması 82±13 dB, ortalama hava-kemik yolu açıklığı 44±8 dB ve ortalama konuşmayı ayırt etme skoru %79±18 idi. Ameliyat sonrası üçüncü ayda bu değerler sırasıyla 26±14 dB, 46±18 dB, 20±9 dB ve %93±8 olarak tespit edildi.

Sonuç:

Otoskleroza bağlı ileri derecede işitme azlığı olan hastalarda, stapedotomi ameliyatı sonrasında işitme eşiklerinde belirgin bir iyileşme saptandı. ileri derecede işitme kaybı olan ve genel durumu cerrahiye elverişli otoskleroz hastalarında, cerrahi etkili bir tedavidir.

Keywords: Otosclerosis, stapedotomy, hearing loss, hearing aid.