Research Article

Effect of ketamine anaesthesia on middle ear pressure in rabbits: a pilot study

  • Buket Kocaman
  • Özcan Öztürk
  • Yavuz Demiraran
  • Canan Aldırmaz Ağartan
  • Erol Egeli

Received Date: Accepted Date: 17.07.2006 Turk Arch Otorhinolaryngol 2006;44(4):223-226

Objectives:

Although most studies about effect of anaesthetics on middle ear pressure were explained with gas effect there are no studies about effect of ketamine on middle ear pressure. The aim of this study was to evaluate the effect of ketamine anaesthesia on middle ear pressure.

Methods:

Male New Zealand rabbits (n=15), weighing between 2.5-3.2 kg were randomly divided into two groups. Those in Group I (n=9) were anaesthetized by intravenous ketamine 50 mg.kg-1 whilst Group II (n=6) were injected with the same volume of saline. Baseline tympanometry readings were performed on the left and right ears after otoscopy examination and again at 5 and 20 minutes.

Results:

The change of tympanometric measurements before ketamine, at 5th and 20th minutes of the administration was no statistically significant in both of Group I and II (p>0.05). There was a slightly significant difference at 20th min of administration when ketamine group compared with control group (-55.6±29.5 in Group I; -29.0±33.5 in Group II) (p=0.03).

Conclusion:

In this study it is concluded that ketamine anaesthesia has no effect on the pressure in middle ear.

ÖZET

Amaç:

Anestezik maddelerin orta kulak basıncı üzerine etkileri hak-kındaki çalışmaların çoğu gazlarla yapılmış olmasına rağmen, keta-minin orta kulak basıncı üzerine etkisi hakkında herhangi bir çalışma bildirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı ketaminin orta kulak basıncı üzerine etkisini değerlendirmektir.

Yöntem:

Ağırlıkları 2.5 ila 3.2 kg arasında değişen 15 adet erkek Yeni Zelanda türü tavşan randomize olarak iki gruba bölündü. Grup I'de dokuz tavşan intravenöz ketamin 50 mg/kg-1 ile anestetize edilirken, Grup Il'deki 6 tavşana serum fizyolojik enjeksiyonu yapıldı. Otoskopik değerlendirme sonrası başlangıçta her iki kulakta timpa-nometrik ölçümler yapıldı ve bu ölçümler 5 ve 20 dakika sonrasında tekrarlandı.

Bulgular:

Her iki grupta grup içi değerlendirmede ketamin verilmeden önce ve verildikten 5 ve 20 dakika sonraki timpanometrik ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı değişimler gözlenmedi (p>0.05). Gruplararası değerlendirmede ise 20. dakikada hafif bir anlamlı fark gözlendi (Grup I: -55.6±29.5; Grup II: -29.0±33.5) (p=0.03).

Sonuç:

Bu çalışmada sonuç olarak ketamin anestezisinin orta kulak basıncı üzerine etkisinin olmadığı düşünüldü.

Keywords: Ketamine, tympanometry, middle ear pressure, saline, rabbit