Original Investigation

Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Overactive Bladder Symptoms in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

10.5152/tao.2018.3251

  • Mehmet Emre Dinç
  • Mehmet Özgür Avinçsal
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Cengiz Özdemir

Received Date: 23.01.2018 Accepted Date: 25.04.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(3):133-138

Objective:

To evaluate overactive bladder (OAB) in male and female patients with moderate or severe obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and to investigate the impact of three months of continuous positive airw

Methods:

Twenty-eight female and 45 male patients with moderate and severe OSAS whose obstructive sleep apnea (OSA) severity was evaluated according to the apnea–hypopnea index were included in the study. Patients’ voiding symptoms were evaluated using the validated Turkish translations of overactive bladder symptom scores (OAB-V8) and the International Consultation on Incontinence Questionnaire Short-Form (ICIQ-SF) at OSAS diagnosis and at 3-months after the CPAP therapy.

Results:

Patients with moderate and severe OSAS were more likely to have OAB than the average population, and CPAP therapy improved the symptoms of OAB in both male and female patients. In addition, a positive association was observed between OSA severity and OAB-V8 and ICIQ-SF in female patients and between OSA severity and OAB-V8 in male patients.

Conclusion:

Our findings suggest that CPAP therapy improves the clinical symptoms of OAB. Thus, unnecessary medical or interventional treatment of OAB can be avoided in such patients.

ÖZET

Amaç:

Orta ve ağır tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) olan erkek ve kadın hastalarda aşırı aktif mesaneyi (AAM) değerlendirmek ve üç ay boyunca devam eden sürekli pozitif havayolu basınç (SPHB) tedavisinin AAM semptomları üzerine etkisini araştırmak.

Yöntemler:

Bu çalışmaya tıkayıcı uyku apne (TUA) düzeyi apne-hipopne indeksi ile değerlendirilen, orta ve ağır TUAS’ı olan 28 kadın ve 45 erkek hasta dahil edildi. Hastaların işeme semptomları, TUAS tanısı aldıklarında ve üç aylık SPHB tedavisi aldıktan sonra, aşırı aktif mesane semptom skoru (AAM-V8) ve uluslararası inkontinansta konsültasyon kısa formunun (ICIQ-SF) onaylanmış Türkçe çevirileri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Toplum ortalaması ile karşılaştırıldığında orta ve ağır TUAS’lı hastalarda AAM’ye daha sık rastlandı ve SPHB tedavisi hem kadın hem de erkek hastalarda AAM semptomlarında düzelme sağladı. Buna ek olarak, kadın hastalarda TUA şiddeti ile OAB-V8 ve ICIQ-SF ve erkek hastalarda da OAB-V8 arasında pozitif bir ilişki olduğunu gözlemledik.

Sonuç:

Bulgularımız SPHB tedavisinin AAM klinik semptomlarında düzelme sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, bu hastalarda AAM'ninı gereksiz tıbbi veya girişimsel tedavileri önlenebilir.

TR PDF

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, overactive bladder, continuous positive airway pressure, treatment