Case Report

Difficulty of Differential Diagnosis: Granulomatous Diseases of Nasal Cavity and Paranasal Sinuses

10.5152/tao.2013.22

  • Onur Ergün
  • Cavid Cabbarzade
  • Rıza Önder Günaydın
  • Serdar Özer
  • Nilda Süslü

Received Date: 19.05.2013 Accepted Date: 05.06.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(3):87-90

Infectious diseases are important causes of granulomatous diseases of the nasal cavity and paranasal sinuses. The most frequent bacterial agents responsible for granulomatous infections are Mycobacterium species (spp.) and Actinomyces spp. In the case of fungal pathogens, Aspergillus spp. are the most frequent. Mucor spp., Cryptococcus spp. and Histoplasma spp. are the other fungal microorganisms causing granulomatous reactions. In this case report, a patient suffering from a chronic nasal cavity lesion for 4 years with a recently developed premaxillary skin lesion is presented. Despite many biopsies having been performed and pathological studies conducted, a definitive diagnosis and an effective treatment could not be achieved. Finally, Aspergillus growth was observed in the fungal growth media when the material of the last skin biopsy was sent to microbiology as well as pathology. The patient was diagnosed as “chronic nasal fungal infection” and voricanozole treatment was initiated. Nine months after therapy, symptoms were almost totally resolved. In order to prevent similar difficulties of differential diagnosis, biopsy materials should be sent for aerobic, tuberculosis and fungal cultivation, as well as pathological examination, in order not to miss infectious diseases from the aetiology.

ÖZET

Burun boşluğu ve paranazal sinüslerin granülomatöz hastalıkları içerisinde enfeksiyöz nedenler önemli yer tutmaktadır. Bakteriyel etmenlerden en sık mikobakterium türleri ve aktinomiçes, fungal patojenlerden en sık aspergillus türleri ve daha nadiren mukor, kriptokok, histoplazma gibi ajanlar bu bölgedeki granülomatöz enfeksiyonlardan sorumlu olmaktadır. Bu olgu sunumunda 4 yıldır burun boşluğunda ve son aylarda da premaksiller bölgede ciltte iyileşmeyen yarası olan, tanı ve tedavide güçlük yaşanan hasta sunulmuştur. Birçok defa biyopsi yapılmasına rağmen patolojik incelemeyle tanıya ve etkin bir tedaviye ulaşılamayan hastada, son cilt biyopsi materyalinden hem patolojik, hem de mikrobiyolojik değerlendirme yapılmış ve mantar kültüründe aspergillus üremesi sağlanmıştır. Böylece hastaya kronik nazal fungal enfeksiyon tanısı konarak, vorikonazol tedavisine başlanmıştır. Dokuzuncu aydaki kontrolünde semptomların tama yakın düzeldiği görülmüştür. Benzer vakalarda tanı da gecikilmemesi için patolojik örnekleme ile birlikte aerob, tuberkülöz ve mantar besiyerine uygun örnekler alınarak, granülomatöz enfeksiyon etmenlerin araştırılması da ilk basamakta akla getirilmelidir.

Keywords: Aspergillus, nasal cavity, fungal infection, granulomatous disease