Research Article

Different Intravenous Sedation Techniques During Sinonasal Surgery with Local Anaesthesia

  • Ünase Büyükkoçak
  • Şaziye Özcan
  • Tahsin Kaya
  • Can Koç

Received Date: Accepted Date: 05.02.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(1):25-30

Objectives:

To compare the haemodynamic and adverse effects of different intravenous sedation techniques during sinonasal surgery with local anaesthesia.

Materials and Methods:

Eighty patients undergoing septoplasty or functional endoscopic sinus surgery were studied. Patients were randomly assigned into one of four groups (n=20/group). Group I received midazolam (0.07 mg/kg) and fentanyl (1 μg/kg), group II received fentanyl (1 μg/kg) and propofol (2 mg/kg/h), group III received midazolam (0.07 mg/kg) and remifentanil (0.05 μg/kg/min), and group IV received propofol (2mg/kg/h) and remifentanil (0.05 μg/kg/min).

Cardiovascular monitoring including electrocardiography, mean arterial pressure and oxygen saturation was applied to all patients. The readings; baseline (1), after intravenous medication (2), after local anesthesia (3), at the beginning of the operation (4), during the operation (5, 6, 7) and at the end of the operation (8), were analyzed.

Results:

There were statistically significant differences among the groups in saturation after sedation (p<0.01). Haemodynamic parameters remained more stable in group-I. In group-IV, no side effect occurred, except a decrease in saturation, at the second part of the operation.

Conclusion:

The combination of midazolam and remifentanil provided more stable haemodynamic parameters during sinonasal surgery. Propofol and remifentanil may be an alternative technique in respect to less side effects except hypoventilation.

ÖZET

Amaç:

Lokal anestezi altında uygulanan sinonazal cerrahide, intravenöz sedasyon için kullanılan dört farklı anestezik medi-kasyonun hemodinamiye etkileri ve yan etkileri karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Septoplasti veya fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi geçiren seksen hasta, rastgele dört gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalara midazolam (0,07 mg/kg) ve fentanyl (1 gg/kg/dk), intravenöz (İV), ikinci gruptaki hastalara fentanyl (1 Mg/kg), İV ve propofol infüzyonu (2 mg/kg/sa), üçüncü gruptaki hastalara midazolam (0,07 mg/kg), İV ve remifentanil infüzyonu (0.05 gg/kg/dk), dördüncü gruptaki hastalara ise propofol (2 mg/kg/sa) ve remifentanil (0.05 gg/kg/dk) infüzyonu uygulandı. Bütün hastalarda elektrokardiyografi, kan basıncı ve satürasyon şeklinde standart monitörizasyon yapıldı. Sekiz ölçüm periyodunda alınan veriler istatiksel olarak analiz edildi: 1: ameliyat öncesi (bazal), 2: intravenöz medikasyon sonrası, 3: lokal anestezi sonrası, 4: ameliyat başlangıcından hemen sonra, 5, 6, 7: ameliyat süresince ve 8: ameliyat bitiminde.

Bulgular:

Kalp hızı ve kan basıncı seyrinde gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi. Sedasyon sonrası satürasyon değerleri gruplar arasında farklı bulundu (p<0.01). Hemodinamik parametreler, midazolam ve remifentanil alan hasta grubunda sta-bil seyretti. Propofol ve remifentanil alan hastalarda ameliyatın ikinci yarısında görülen hipoventilasyon dışında yan etki gözlenmedi.

Sonuç:

Sinonazal cerrahide lokal anestezi ile birlikte uygulanan sedasyon tekniklerinden, midazolam-remifentanil kombinasyonu oldukça stabil hemodinami sağlamaktadır. Yan etkilerinin azlığı bakımından propofol-remifentanil kombinasyonu mida-zolam-remifentanile alternatif olabilir.

Keywords: Sinonasal surgery, functional endoscopic sinus surgery, septoplasty, intravenous sedation, midazolam, propofol, fentanyl, remifentanil.