Original Investigation

Defect Reconstruction of the Nose After Surgery for Nonmelanoma Skin Cancer: Our Clinical Experience

10.5152/tao.2017.2513

  • İsa Kaya
  • Mustafa Uslu
  • Fazıl Apaydın

Received Date: 16.04.2017 Accepted Date: 17.07.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):111-118

Objective:

This study aimed to investigate reconstruction methods according to nasal subunits in patients who were surgically treated with diagnosis of non-melanoma skin cancer of the nose.

Methods:

All patients were retrospectively investigated. This study was conducted between April 2004 and December 2010; 180 patients who were surgically treated with diagnoses of skin basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, cancer of skin appendages, and precancerous lesions and 194 lesions were included. The types of repair performed were divided into seven main groups: Secondary healing, primary closure, skin graft, local flap, auricular composite graft, subtotal reconstruction and prosthesis application.

Results:

Among the 180 patients, 110 (61.1%) were males and 70 (38.9%) were females. The mean duration of follow-up was 39.8 (range, 32-81) months. Repair was by a local flap, a primary suture, a skin graft, and an auricular composite graft in 133, 16, 38, and 2 defects, respectively. Four defects were left for secondary healing. A prosthesis was applied to one patient. Totally, 194 defects were treated by surgery.

Conclusion:

Although nonsurgical treatment options such as radiotherapy or cryotherapy may be effectively used, surgery is the main treatment option for cancer of the nasal skin. Nasal subunits have distinct characteristics; thus, optimal reconstruction should be preferred for each subunit. The objective of the reconstruction is not only closing the defect. Closing the defect appropriately with the optimal flap and in proper with the aesthetic subunits is the most important point in reconstruction of the nose.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada cerrahi ile tedavi edilen melanom dışı burun cilt kanserli hastalarda nazal alt ünitelere göre rekonstrüksiyon yöntemlerini araştırmak amaçlandı.

Yöntemler:

Bütün hastalar geriye dönük olarak olarak araştırıldı. Bu çalışma Nisan 2004-Aralık 2010 arasında yapıldı ve cilt bazal hücreli kanseri, skuamöz hücreli kanseri, deri eki kanserleri ve prekanseröz lezyonlar nedeniyle cerrahi yöntemlerle tedavi edilen 180 hasta ve 194 lezyon çalışmaya dahil edildi. Uygulanan onarım yöntemleri yedi ana gruba ayrıldı: Sekonder iyileşme, primer kapama, cilt grefti, lokal flep, aurikuler kompozit greft, subtotal rekonstrüksiyon ve protez uygulaması.

Bulgular:

180 hastadan 110’u (%61.1) erkek, 70’i (38.9%) kadın hastaydı. Ortalama izlem süresi 39.8 (32-81) aydı. Onarım lokal flep, primer sütür, cilt grefti ve aurikuler kompozit greft ile sırasıyla 133, 16, 38 ve iki defekt için gerçekleştirildi. Dört defekt sekonder iyileşmeye bırakıldı. Bir hastada total protez kullanıldı. Toplamda 194 defekt cerrahi ile tedavi edildi.

Sonuç:

Burun cildinin kanserlerinde radyoterapi, kriyoterapi gibi cerrahi dışı tedavi yöntemleri etkili bir şekilde kullanılabilirse de cerrahi temel tedaviyi oluşturur. Burun alt üniteleri farklı cilt özellikleri taşır, bu nedenle her alt ünite için optimal rekonstrüksiyon yöntemi seçilmelidir. Onarımın amacı defekti sadece kapatmak değildir. Defekti uygun şekilde ve estetik alt ünitelere uygun şekilde, uygun fleple kapatmaktır.

TR PDF

Keywords: Cancer of nose, skin cancer, reconstruction, basal cell carcinoma