Research Article

Corelation of apnea hypoapnea index concerned with body mass index and neck circumference measurements in patients with obstructive sleep apnea syndrome

10.5152/tao.2011.18

  • Hüseyin Sarı
  • Muhammet Tekin
  • Osman İlkay Özdamar
  • Gül Acar
  • Hamdi Yakut

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(4):67-73

Objectives:

Respiratory disorders during sleep is a common public health problem. OSAS consists of the vast majority of this group of disorders. PSG is the golden standart diagnostic tecnique. However PSG is an expensive, time consuming, special team requiring test and the psg laboratory quantity is very restricted. BMI and neck circumference values are important parameters to differantiate the cases who are going to be referred to PSG. In our study the contribution of BMI and neck circumference measurements has been evaluated in the OSAS diagnosis.

Methods:

The study was performed in 100 patients, age of 22-76, referred to a private health center between 02/2007- 02/2008. All of the patients were diagnosed as OSAS by clinical findings and PSG results. The first 100 patients were selected from this population without sexual differentiation and the findings were evaluated.

Results:

In our study we found that: correlation of AHI with BMI and neck circumfrence measurements is statistically very significant in all cases (p<0.01). Statistical significance is present in both sexes but especially in male sexes the significance is much higher. When we evaluated the correlation of BMI and neck circumference with AHI separately: neck circumference showed a much higher correlation with AHI than BMI in all of the cases.

Conclusion:

Depending on our results, in patients with OSAS suspect, the evaluation of BMI and neck circumference has positive contribution on OSAS diagnosis.

ÖZET

Amaç:

Uykuda solunum bozukluğu önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu grup hastalıkların çoğunluğunu ise Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) oluşturmaktadır. Hastalığın tanısında polisomnografik (PSG) incelemenin altın standart bir tetkik olduğu bilinmektedir. Fakat pahalı, zaman alıcı ve özel ekip gerektiren bir çalışma olması, ayrıca yeterli düzeyde çalışma yapabilecek laboratuar sayısının oldukça sınırlı olması nedeniyle, kesin tanı koydurmasalar da, en azından polisomnografik incelemeye alınacak olguların belirlenmesinde BMI (Body Mass Index) ve boyun çevresi değerleri önemli parametrelerdir. Bu çalışmada BMI ve boyun çevresi ölçümünün, OSAS tanısına katkısı araştırılmıştır.

Yöntem:

Çalışma 02/2007-02/2008 tarihleri arasında, özel bir merkeze başvuran yaşları 22 ile 76 arasında değişmekte olan toplam 100 olgu üzerinde yapılmıştır. Olguların hepsi klinik bulgular ve PSG sonuçlarıyla birlikte OSAS tanısı almıştır. Bu popülasyondan cinsiyet ayırımı yapmaksızın, ilk 100 hasta seçilerek verileri incelendi.

Bulgular:

Çalışmamızın sonucunda AHI’ne göre bütün olguların BMI ve boyun çevresi ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). OSAS’lı hastalarda BMI ve boyun çevresi değerleri her iki cinste de AHI (Apnea Hypoapnea Index) ile pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Özellikle erkek olgularda kadın olgulara oranla daha yüksek bir korelasyon saptanmıştır. BMI ve boyun çevresinin AHI ile korelasyonunu kendi aralarında değerlendirdiğimizde: boyun çevresi tüm olgularda BMI’ne göre AHI ile daha ileri düzeyde bir korelasyon göstermiştir.

Sonuç:

Elde edilen bu sonuçlarlarla, OSAS şüphesi olan olgularda BMI ve boyun çevresi ölçümünü değerlendirmenin, OSAS tanısına katkısı olduğu görüşüne varılmıştır.

Keywords: OSAS, PSG, BMI, neck circumference