Research Article

Complications of Chronic Otitis Media

  • Ahmet Ömer İkiz
  • Enis Alpin Güneri
  • Taner Kemal Erdağ
  • Ataman Güneri

Received Date: Accepted Date: 04.04.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(3):182-186

Medical records of 17 patients were reviewed to investigate the complications of chronic otitis media (COM). All complications were seen in acute exacerbations of the disease and most of them (n=15) were in patients having COM with cholesteatoma. There were 3 patients with double complications with a total number of 20 complications; 14 (70%) being intratemporal and 6 (30%) intracranial. The most frequent intratemporal and intracranial complications were facial paralysis (6 cases) and brain abscess (3 cases) respectively. Radical mastoidectomy was performed in ears with cholesteatoma and in cases of intracranial complications the operation was extended with appropriate interventions if required. Simple mastoidectomy was found to be sufficient in two cases without cholesteatoma, one with facial paralysis and the other with mastoiditis. There was no mortality and treatment associated morbidity in our series. Disease related morbidity rate was 17.65%, with two cases of permanent facial paralysis and one case of abducent nerve paralysis in a patient with lateral sinus thrombosis.

ÖZET

Kronik otitis media (KOM) komplikasyonlarını değerlendirmek amacı ile tedavi edilen 17 olgunun kayıtları incelenmiştir. Komplikasyonlar tüm olgularda hastalığın aktif alevlenmesi sırasında gelişmiş olup, büyük çoğunluğuna (15 olgu) koleste-atomlu KOM'lu hastalarda rastlanmıştır. Üç hastada çift komplikasyon olması nedeniyle toplam yirmi komplikasyon gözlenmiş olup bunların on dördü (%70) intratemporal, altısı (%30) ise intrakranial komplikasyondur. intratemporal komplikasyonlardan fasiyal paralizi (6 olgu) ve intrakranial komplikasyonlardan da beyin absesi (3 olgu) en sık görülen tipleri oluşturmaktadır. Kolesteatomlu olgularda radikal mastoidektomi uygulanmış olup intrakranial komplikasyonu olan olgularda gereğinde komplikasyon tipine göre mastoidektomi sınırları genişletilerek komplikasyona yönelik gerekli cerrahi girişimler yapılmıştır. Ko-lesteatom saptanmayan fasiyal paralizi ve mastoiditli iki olguda ise basit mastoidektomi ve orta kulak eksplorasyonu yeterli görülmüştür. Serimizde eksitus ve tedaviye bağlı sekel gözlenmemiştir. Hastalığa bağlı sekel oranı ise, 2 olguda fasiyal paralizi ve lateral sinus trombozu olan bir olguda da abducens parali-zisi olmak üzere, %17.65 olarak saptanmıştır.

Keywords: Chronic otitis media, complication, cholesteatoma, extracranial, intracranial, intratemporal.