Original Investigation

Comparison of Primary and Secondary Cholesteatomas in Terms of Ossicular Destruction and Complications

10.5152/tao.2014.624

  • Nadir Yıldırım
  • Semra Külekçi
  • Zühal Zeybek Sivas
  • Cüneyt Kucur

Received Date: 28.05.2014 Accepted Date: 13.10.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(4):121-125

Objective:

Cholesteatomas are divided into two groups by their origin: primary (attic) and secondary (tensa). It is highly probable that these two types differ by etio-pathogenetic mechanisms. In this study, we aimed to compare these groups in terms of complications and ossicle destruction.

Methods:

Sixty-six consecutive patients, operated on between June 2012 and March 2014 in our department for cholesteatoma, were included in this study. The status of the ossicles was scored according to the Austin-Kartush classification between 0-7, and sub-groups were created according to the magnitude of the ossicle damage: primary-A (PrA), primary-B (PrB), secondary-A (SecA) and secondary-B (SecB).

Results:

Thirty-eight patients had secondary cholesteatomas, and 28 patients had primary cholesteatomas. The average ages for primary and secondary patients were 38.4 and 42.6, respectively. All 5 patients under the age of 16 had primary cholesteatomas. Austin-Kartush score averages for the primary and secondary groups were not statistically different. However, when the PrA and SecA groups (patients with less ossicular damage) were compared statistically, the SecA group was found to have a significantly higher average score than the PrA group, which reflects less damage. Furthermore, the number of patients with complications and the number of complications were significantly higher in the primary group.

Conclusion:

Primary and secondary cholesteatomas seem to differ from each other etio-pathogenetically. Secondary cholesteatomas are diagnosed with less ossicular damage compared to their primary counterparts, and this finding is attributed to the fact that primary cholesteatomas can not drain into the external ear canal, which leads to more destruction and complications.

ÖZET

Amaç:

Kolesteatomlar köken aldığı yer itibarı ile genellikle primer (attik) ve sekonder (pars tensa) kolesteatomları olarak iki gruba ayrılırlar. Bu iki grup kolesteatomun muhtemelen etyo-patogenezi ve gelişim paterni de farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, kolesteatomların kemikçik destrüksiyonu ve komplikasyon bakımından birbiriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya Bölümümüzde Haziran 2012 ve Mart 2014 ayları arasında kolesteatom nedeniyle ameliyat edilen 66 ardışık hasta dâhil edilmiştir. Kemikçiklerin durumu Austin-Kartush sınıflandırmasına göre 0-7 arasında skorlandırılmış, hasarın büyüklüğüne göre primer-A (PrA), primer-B (PrB), sekonder-A (SekA) ve sekonder-B (SekB).

Bulgular:

Olguların 38’u sekonder, 28’si ise primer kolesteatomlu olarak sınıflandırılmışlardır. Yaş ortalamaları primer grupta 38.4, sekonder grupta 42.6 olarak bulunmuştur. Ayrıca, 16 yaş altındaki 5 olgunun da primer grupta olması dikkat çekicidir. Primer ve sekonder grubun Austin-Kartush skoru ortalamaları birbirinden istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklı bulunmazken daha düşük skorda kemikçik zinciri hasarını yansıtan PrA ve SekA alt-gruplarının karşılaştırılmasında SekA grupta PrA gruba göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bir oran, yani daha az hasar saptanmıştır. Komplikasyonların ve komplikasyonlu hastaların sayıları oransal olarak primer kolesteatom grubunda daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç:

Kolesteatomun primer ve sekonder formları etyopatogenez bakımından farklılıklar göstermektedir. Primer kolesteatom, daha fazla kemikçik destrüksiyonu yaptığı bir aşamada tanınırken sekonder kolesteatomun aksine dış kulak yoluna yeterince açılamaması daha destrüktif seyretmesi ve komplikasyonlara yol açmasının nedeni olarak görünmektedir.

TR PDF

Keywords: Cholesteatoma, primary, secondary, ossicles, Austin-Kartush classification