Original Investigation

Comparison of Hydroxyapatite Prosthesis and Incus Interposition in Incus Defects

10.5152/tao.2017.2267

  • Suphi Bulğurcu
  • Bünyamin Dikilitaş
  • İbrahim Çukurova

Received Date: 02.01.2017 Accepted Date: 26.02.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(2):69-71

Objective:

Chronic otitis media most commonly causes an ossicular chain defect in incus. Different materials can be used for repair of this defect. In this study, the hydroxyapatite prosthesis, used for repair of the incus defect, was compared with the incus interposition.

Methods:

Between 2010 and 2016, 27 female and 16 male patients who underwent ossiculoplasty due to an incus defect were studied retrospectively. Patients' hearing results at the sixth month were compared. The hydroxyapatite prosthesis was used in 24 patients (group 1) and incus interposition was used in 19 patients (group 2) for the ossicular chain repair. Hearing gain at 500, 1000, 2000, and 4000 Hz between the two groups and the success rates in the two groups were compared.

Results:

Successful hearing reconstruction was performed on 10 patients in each group (group 1, 41.6% and group 2, 52.9%). There was no statistically significant difference between groups both in terms of successful hearing and hearing gain at 500, 1000, 2000, and 4000 Hz. There was no extrusion of the materials used in both groups.

Conclusion:

As it does not have any additional cost and is easily shaped and biocompatibility problem is not encountered; we recommend using incus interposition primarily in incus defects.

ÖZET

Amaç:

Kronik otitis media en sık inkusta kemikçik zincir defektine sebep olur. Bu defektin tamiri için farklı materyaller kullanılabilmektedir. Bu çalışmamızda inkus defektinin tamiri için kullanılan hidroksiapatit protez ile inkus interpozisyonu karşılaştırıldı.

Yöntemler:

2010 ile 2016 yılları arasında inkus defekti nedenli ossiküloplasti uygulanan 27 kadın ve 16 erkek hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların altıncı aydaki işitme sonuçları karşılaştırıldı. Yirmi dört hastanın ameliyatında hidroksiapatit protez (grup 1), 19 hastanın ameliyatında inkus interpozisyonu (grup 2) ile kemikçik zincir tamiri gerçekleştirildi. İki grup arasında 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’deki işitme kazancı ve iki gruptaki başarı oranı karşılaştırıldı.

Bulgular:

Her gruptan 10 hastada (grup 1, %41.6 ve grup 2, %52.9) başarılı işitme rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Her iki grup arasında hem başarılı işitme hem de 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’deki işitme kazancı açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Her iki grupta da kullanılan materyallerde atılma izlenmedi.

Sonuç:

Ek maliyetin olmaması, kolayca şekillendirilmesi ve biyouyumluluk sorunu yaşanmaması nedeniyle inkus defektlerinde öncelikle inkus interpozisyonu uygulanmasını önermekteyiz.

TR PDF

Keywords: Tympanoplasty, hearing loss, incus, hydroxyapatite