Original Investigation

Comparison of Early Versus Delayed Oral Feeding After Total Laryngectomy in Terms of Pharyngocutaneous Fistula Development

10.5152/tao.2018.3605

  • Suphi Bulğurcu
  • İbrahim Çukurova

Received Date: 09.06.2018 Accepted Date: 06.08.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(4):217-220

Objective:

There is still no consensus on the effect of early oral feeding and nasogastric tube feeding on the development of pharyngocutaneous fistula (PCF) after total laryngectomy. The aim of the present study was to compare the effects of early oral feeding and nasogastric tube (NGT) feeding after total laryngectomy on the incidence of PCF.

Methods:

A total of 59 male and three female patients with a mean age of 61.65 (range 44-77) years who underwent total laryngectomy and bilateral neck dissection between May 2010 and June 2016 were evaluated retrospectively. Thirty-two patients started oral feeding on postoperative day three, and 30 patients started NGT feeding on postoperative day one following oral feeding on 7th day. Besides the investigation of the factors which can affect PCF formation, the incidence of PCF was also determined between the two groups of patients.

Results:

Only preoperative albumin value was different between the groups in the determination of factors which can affect development of PCF. No statistical difference was found between the two groups in terms of the development of PCF and the length of hospital stay (p>0.05).

Conclusion:

To start oral feeding on postoperative day three or with a NGT feeding on postoperative day one following oral feeding on day seven did not affect the development of PCF and the length of hospital stay in patients who underwent total laryngectomy.

ÖZET

Amaç:

Total larenjektomi sonrası erken oral besleme ile nazogastrik tüp (NGT) ile beslemenin farengokutanöz fistül (FKF) gelişimine etkisi konusunda fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı total larenjektomi sonrası erken oral besleme ile NGT ile beslemenin FKF insidansına etkilerini karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Mayıs 2010 ile Haziran 2016 tarihleri arasında total larenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu uygulanan ve yaş ortalaması 61.65 (min 44-maks 77) olan toplam 59 erkek ve üç kadın hasta geriye dönük değerlendirildi. Otuz iki hastada postoperatif üçüncü günde oral beslemeye başlanırken, 30 hastada beslemeye postoperatif ilk günde NGT ile başlanıp, yedinci günde oral beslemeye geçildi. Farengokutanöz fistül gelişimine etkisi olabilecek faktörler yanında, iki grup hastadaki FKF insidansı da araştırıldı.

Bulgular:

Farengokutanöz fistül oluşumuna etki edebilen faktörler araştırıldığında, sadece preoperatif albumin değeri iki grup arasında farklı idi. İki grup arasında FKF oluşumu ve hastanede kalış süreleri açısından istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç:

Total larenjektomi uygulanan hastalara postoperatif üçüncü gün oral beslemeye başlama ile, ilk gün NGT takiben yedinci gün oral besleme başlama, FKF gelişimini ve hastanede yatış süresini etkilemedi.

TR PDF

Keywords: Laryngectomy, fistula, enteral nutrition, nasogastric tube