Original Investigation

Comparison of Early-period Results of Nasal Splint and Merocel Nasal Packs in Septoplasty

10.5152/tao.2017.2259

  • Fatih Bingöl
  • Ali Budak
  • Eda Şimşek
  • Korhan Kılıç
  • Buket Özel Bingöl

Received Date: 30.12.2016 Accepted Date: 15.04.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):136-139

Objective:

Several types of nasal packs are used postoperatively in septoplasty. In this study, we compared two commonly used nasal packing materials, the intranasal septal splint with airway and Merocel tampon, in terms of pain, bleeding, nasal obstruction, eating difficulties, discomfort in sleep, and pain and bleeding during removal of packing in the early period.

Methods:

The study group included 60 patients undergoing septoplasty. Patients were divided into two groups (n=30 in each group). An intranasal splint with airway was used for the patients in the first group after septoplasty, while Merocel nasal packing was used for the second group. Patients were investigated in terms of seven different factors - pain, bleeding while the tampon was in place, nasal obstruction, eating difficulties, night sleep, pain during removal of the nasal packing, and bleeding after removal of packing.

Results:

There was no statistically significant difference between the groups in terms of pain 24 hours after operation (p=0.05), while visual analog scale (VAS) scores for nasal obstruction, night sleep, eating difficulties, and pain during packing removal were lower in the nasal splint group with a statistically significant difference (p<0.05). There was no statistically significant difference between the groups in terms of postoperative bleeding (p=0.23). Significantly less bleeding occurred during removal of the packing in the nasal splint group (p<0.05).

Conclusion:

Our study indicates that the nasal splint was more comfortable and effective in terms of causing lesser bleeding and pain during removal of packing.

ÖZET

Amaç:

Septoplasti operasyonu sonrası çeşitli tamponlar kullanılır. Bu çalışmada, havayollu intranazal splint ile Merocel tamponun; ağrı, kanama, burun tıkanıklığı, yeme güçlüğü, uykuda rahatsızlık, tampon çekilirken ağrı ve kanama yönleriyle erken dönem sonuçları karşılaştırıldı.

Yöntemler:

Çalışmaya septoplasti uyguladığımız 60 hasta dahil edildi. Hastalar otuzar kişilik iki gruba ayrılarak birinci gruba septoplasti operasyonu sonrası havayollu nazal splint, ikinci gruba da Merocel nazal tampon uygulandı. Hastalar ağrı, tamponlu iken kanama, burun tıkanıklığı, yeme güçlüğü, gece uykusu, tampon çıkarılırken ağrı ve tampon çıkarıldıkdan sonraki kanama açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Görsel analog skala (GAS) değerlerine göre postoperatif 24. saat ağrısı açısından her iki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değil (p=0.05) iken; burun tıkanıklığı, gece uykusu, yeme güçlüğü ve tampon çıkarılırken ağrı açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). İlk 24 saatte her iki grup arasında kanama açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0.23). Tampon çekildikten sonraki kanama internal nazal septal splint grubunda daha azdı ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı idi (p<0.05).

Sonuç:

Çalışmamız sonucunda, internal nazal septal splint kullanımı, tampon çekilirken ağrı ve kanama azlığı açısından daha konforlu ve etkili bulundu.

TR PDF

Keywords: Septoplasty, nasal packing, complication, quality of life