Original Investigation

Combining Spreader Grafts with Suture Suspension for Management of Narrow Internal Nasal Valve Angles

10.5152/tao.2018.2996

  • Ahmed Ismail
  • Wael Hussein
  • Samy Elwany

Received Date: 27.10.2017 Accepted Date: 17.01.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):25-29

Objective:

The present study aimed to evaluate the long-term results of combining spreader grafts with lateral suspension techniques for management of narrow internal nasal valves.

Methods:

This prospective study included 79 patients who underwent surgical interference for dysfunctional nasal valve. The surgical intervention was a combination of two commonly used techniques for management of internal nasal valve dysfunction: spreader graft insertion and lateral suspension of the upper lateral cartilages. The patients were assessed using the nasal obstruction symptom evaluation (NOSE) tool, computed tomography (CT) scans, and endoscopic examinations.

Results:

All patients reported initial improvement and satisfaction in nasal breathing. Seventy-two patients (91%) reported sustained relief of nasal breathing for at least 3 years postoperatively. The mean NOSE scores decreased from 69.8 to 20.65 postoperatively. The internal nasal valve angle, as measured endoscopically, increased from 7.23° to 13.05° on the right side and from 6.75° to 11.98° on the left side; the increase was statistically significant. The angle, as measured on axial CT scans, increased from 8.11° to 14.15° on the right side and from 6.98° to 12.13° on the left side’ this increase, too, was statistically significant.

Conclusion:

Combining spreader grafts with lateral suspension sutures provide good, stable, and sustained repair of dysfunctional narrowed internal nasal valves.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada dar internal nazal valv tedavisinde spreader greftlerin lateral süspansiyon teknikleriyle kombine edilmesinin uzun vadeli sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu ileriye dönük çalışma, disfonksiyonel nazal valve yönelik cerrahi uygulanan 79 hastayı kapsadı. Cerrahi uygulamada, internal nazal valv disfonksiyonunun tedavisi amaçlı yaygın olarak kullanılan iki teknik olan spreader greft uygulaması ile üst lateral kıkırdağın lateral süspansiyonu kombine edildi. Hastalar, burun tıkanıklığı semptom değerlendirmesi (NOSE) aracı, bilgisayarlı tomografi (BT) ve endoskopik muayene ile değerlendirildi.

Bulgular:

Tüm hastalar başlangıçta burun solunumunda gelişme ve memnuniyet bildirdiler. Yetmiş iki hasta (%91) postoperatif en az 3 yıllık sürede burun solunumundaki rahatlamanın sürdüğünü belirtti. Ameliyat sonrası ortalama NOSE skorları 69.8'den 20.65'e düştü. Endoskopik olarak ölçülen iç nazal valv açısı sağ tarafta 7.23°’den 13.05°’e, sol tarafta 6.75°’den 11.98°’e yükseldi; artış istatistiksel olarak anlamlıydı. Aksiyel BT incelemelerinde ölçülen açı, sağ tarafta 8.11°’den 14.15°’e, sol tarafta 6.98°’den 12.13°’e yükseldi. Bu artış da istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç:

Spreader greftleri lateral süspansiyon dikişleri ile birlikte uygulamak, fonksiyonel daralmanın olduğu internal nazal valvlerin iyi, stabil ve uzun süreli olarak onarılmasını sağlar.

TR PDF

Keywords: Narrow nasal valve, nasal spreader graft, lateral cartilage suspension