Case Report

Cavernous sinus and internal carotid artery thrombosis with multipl cranial nerves paralysis in a diabetic patient

  • Hüseyin Katılmış
  • İsmail Özdemir
  • Sedat Öztürkcan
  • Şengül Özturan
  • Nezahat Erdoğan
  • Nazife Sefi Yurdakul

Received Date: Accepted Date: 30.03.2004 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(2):98-104

Cavernous sinus thrombosis (CST) is a life-threatening event, and its major etiologic factor is considered as infection. This case is presented as it is a rare event of CST and internal carotid artery thrombosis (ICAT) secondary to odontogenic infection in a diabetic patient. The computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) examinations on the paranatal sinus and neck of the patient, who is a 50 years old female and diabetic for over 8 years, presenting to our clinic with left hemiparesis, right total opthalmoplegia, right facial paralysis, edema and pain on the right side of the face, demonstrated right CST, ICAT and infiltration of pterygopalatine and infratemporal fossa. Biopsies were obtained from right pterygopalatine fossa and paranasal sinus, and resulted in chronic inflammatory granulation tissue. The patient received antibotics and lower molecular weight heparin, which was followed by relief of symptoms. During the control MRI, no change was observed except the partial regression in the sinuses and temporal bone. The nonspecific tooth-induced infection was considered as the etiologic factor. In conclusion, odontogenic infections and soft tissue infections must not be overlooked and must be treated carefully in patients with predisposing factor such as diabetes mellitus.

ÖZET

Kavernöz sinüs trombozu hayatı tehdit edici bir olaydır ve literatürde en sık sebep olarak enfeksiyon gösterilmiştir. Nadir olması nedeniyle diabetes mellitus'lu bir hastada diş enfeksiyonuna sekonder gelişmiş kavernöz sinüs trombozu ve internal karotid arter trombozu olgusu sunulmuştur. Kliniğimize sol hemi-parezi, sağ total oftalmopleji, sağ fasiyal paralizi, sağ trigemi-nal sinir paralizisi, sağ yüzde ödem ve ağrı ile başvuran 50 yaşında, 8 yıllık diabetes mellitus öyküsü olan bayan hastanın pa-ranazal sinüs ve boynun manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde sağ kavernöz sinüs trombozu, internal karotid arter trombozu, pterigopalatin ve infratemporal fossa infiltrasyonu saptandı. Sağ pterigopalatin fossa ve paranazal sinüslerden biyopsiler alındı, sonuç kronik iltihabi granülasyon dokusu olarak raporlandı. Hastaya antibiyotik ve düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi verildi. Semptomları geriledi. Kontrol manyetik rezonans görüntülemede sinüs ve temporal kemikteki infiltrasyonun kısmi regresyonu dışında değişiklik saptanmadı. Kavernöz sinüs trombozu tanısı konan hastamızda etyolojik faktör olarak dişten kaynaklanan nonspesifik enfeksiyon kabul edildi. Sonuç olarak diabetes mellitus gibi pre-dispozan faktörü bulunan hastalarda oluşan diş ve yumuşak doku enfeksiyonları gözden kaçırılmamalı ve dikkatlice tedavi edilmelidir.

Keywords: Cavernous sinus, thrombosis, diabetes mellitus.