Original Investigation

Can Intratympanic Steroid Be Initial Therapy for Sudden Sensorineural Hearing Loss?

10.5152/tao.2014.234

  • Emre Ocak
  • Süha Beton
  • Gülin Gökçen Kesici
  • Tevfik Aktürk

Received Date: 28.11.2013 Accepted Date: 30.01.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(1):12-16

Objective:

To evaluate the efficacy of intratympanic steroid treatment with concurrent systemic steroids as an initial therapy for sudden sensorineural hearing loss (SSNHL).

Methods:

Patients who were diagnosed as idiopathic SSNHL and received no therapy were included in the study. Patients were divided into control and study groups. Patients in the study group received concurrent intratympanic steroid treatment with systemic steroid therapy. Patients in the control group received standard systemic steroid treatment alone. The duration of time before the treatment was evaluated for all the patients. Pure tone audiometry (PTA) was performed for all the patients in the pre-treatment and post-treatment period in order to record the responses for both in terms of the individual frequencies and the pure tone average.

Results:

Twenty nine patients (16 female and 13 male) with a mean age of 43.6 years were enrolled in the study. There was 15 patients in the study group and 14 patients in the control group. The mean duration of time for the initial therapy was 4 days for the control group and 6.5 days for the study group (p=0.125). The mean recovery in PTA for the control group was 10.29±4.10 decibel (dB) (0-15) while it was 19.40±18.84 dB (3-68) for the study group (p=0.003).

Conclusion:

At the end of treatment, significantly better hearing results were obtained for the patients in the study group when compared to the control group both for PTA and all the frequencies individually. We suggest that concurrent intratympanic steroids with systemic steroid therapy gives better hearing results than the standard systemic therapy alone.

ÖZET

Amaç:

Ani işitme kaybının (AİK) tedavisinde, sistemik steroide ek olarak eş zamanlı başlanan intratimpanik steroidin etkinliğinin araştırılması.

Yöntemler:

Çalışmaya idiyopatik AİK tanısı almış ve daha önce tedavi görmemiş hastalar dahil edildi. Hastalar, kontrol ve çalışma grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki hastalara sistemik steroid ile birlikte eşzamanlı intratimpanik steroid tedavisi verilirken, kontrol grubuna yalnızca standart sistemik steroid tedavisi uygulandı. Tüm hastaların tedaviye başlangıç süreleri kaydedildi. Hastaların tümüne, tedavi öncesi ve tedavi sonrası kontrol amaçlı saf ses odyometrisi yapıldı ve tedaviye verilen yanıtlar gerek tek tek frekans bazında gerekse saf ses ortalaması (SSO) olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 16’sı kadın, 13’ü erkek olmak üzere, yaş ortalaması 43.6 olan toplam 29 hasta dahil edildi. Çalışma grubunda 15, kontrol grubundaysa 14 hasta vardı. Tedaviye başlama süresi kontrol grubunda ortalama 4 gün, çalışma grubunda ise 6.5 gün idi ve süre açısından her iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0.125). Kontrol grubunda SSO’daki düzelme ortalama 10.29±4.10 desibel (dB) (0-15) iken, çalışma grubundaki düzelme 19.40±18.84 dB (3-68) olarak hesaplandı (p=0.003).

Sonuç:

Tedavi sonunda, çalışma grubundaki hastalarda kontrol grubundakilere göre gerek SSO’da, gerekse tek tek tüm frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı oranda daha başarılı işitme sonuçları elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında AİK hastalarında tanı anında intratimpanik steroid tedavisinin sistemik tedaviye eklenmesinin, işitme sonuçlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz.

TR PDF

Keywords: Sudden sensorineural hearing loss, initial treatment, intratympanic treatment, steroid