Research Article

Bacteriology of tonsil core: a clinical study

  • İsmail Yılmaz
  • Sündüs Aslan
  • Alper Nabi Erkan
  • Cem Özer
  • Levent N. Özlüoğlu
  • Tuba Yeter Turunç

Received Date: Accepted Date: 25.08.2005 Turk Arch Otorhinolaryngol 2005;43(4):215-218

Objectives:

The purpose of the study was to investigate the core specimens of the tonsil tissue without surface mucosa, and determine the bacteriology of tonsil tissue.

Methods:

This study was conducted in the Baflkent University Adana Research and Teaching Medical Center. One hundred-twenty patients who underwent tonsillectomy with the diagnosis of chronic tonsillitis were included in the study. Hot tonsillectomy was not performed in any of the patients. Core specimens without surface mucosa were obtained from the removed tonsils under the sterile conditions and were examined microbiologically. The statistical analysis was performed by using χ2 method. p values <0.05 were considered statistically significant.

Results:

Sixty-one male and fifty-nine female patients, with ages ranging between 4-63 years (mean age: 17.4±14.8), were included into the study. According to bacteriological investigation; normal bacterial flora in 102 of the patients (85%), group A beta-hemolytic streptococci in 8 of the patients (6.7%), methicillin-resistant Staphylococcus aureus in 7 of the patients (5.8%), and non-group A beta hemolytic streptococci in 3 of the patients were grown.

Conclusion:

The bacteriological culture of the tonsil core for the determination of the pathogens of chronic tonsillitis is a reliable method. With the optimum antibiotic choice for chronic tonsillitis depending on the core pathogen, the success rate of the treatment is expected to increase. It was observed that there has been no change in the distribution of the core pathogens in our country during the last 15 years.

ÖZET

Amaç:

Tonsillektomi yapılan hastalarda tonsil dokusundan alınan ve mukoza içermeyen 'core' örneklerinin mikrobiyolojik açıdan incelenmesi, doku bakteriyolojisinin ortaya konması.

Yöntem:

Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Mer-kezi'nde kronik tonsillit tanısı alan ve tonsillektomi yapılan 120 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların hiçbirinde sıcak tonsillektomi yapılmadı. Çıkarılan tonsillerden steril koşullarda elde edilen ve mukoza içermeyen 'core' dokuları mikrobiyolojik incelemeye alındı. istatistik değerlendirme için x2 metodu kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Yaşları 4 ile 63 arasında değişen (ortalama 17.4±14.8) 61 erkek, 59 kadın hasta çalışmaya alındı. Bakteriyolojik inceleme sonucunda 102 hastada normal bakteriyel flora (%85), 8 hastada A grubu beta hemolitik streptokok (%6.7), 7 hastada metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%5.8), 3 hastada non-A grubu beta hemolitik streptokok (%2.5) ürediği görüldü.

Sonuç:

Tonsil dokusu bakteriyolojik kültürü kronik tonsillit patojenlerinin doğru saptanmasında güvenilir bir yöntemdir. Kronik tonsilli-tin medikal tedavisinin 'core' patojenleri esas alınarak düzenlenmesi ile tedavinin başarısının artacağı umulmaktadır. Ülkemizdeki tonsil 'core' patojenlerinin son 15 yıldaki dağılımında değişikliğin olmadığı gözlenmiştir.

Keywords: Culture, core, tonsillectomy.