Research Article

Augmentation rhinoplasty with autogenous cartilage grafts

10.5152/tao.2011.01

  • Fikret Kasapoğlu
  • Ö. Afşın Özmen
  • Hakan Coşkun
  • Oğuz Basut
  • Selçuk Onart

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(1):1-4

Objectives:

We aimed to present our experience in augmentation rhinoplasty, using autologous grafts.

Methods:

Between the years 2003-2007, whose registries were available, we evaluated 32 patients retrospectively.

Results:

Most of the operations were for traumatic reasons (62.5%, 20/32), and 37.5% (12/32) of them were revision surgeries. Satisfactory results in projection of nasal tip, dorsal augmentation, widening of the internal nasal valve and low scar retraction, were obtained. Minor complaints of the patients were recognized as palpation of graft through the skin, underprojection of tip in a couple of patients, thickness of the skin and insufficient nasal dorsal augmentation. Out of these exceptional results, most of the patients had satisfactory functional and aesthetic results.

Conclusion:

Autogenous cartilage or bone grafts or combination of the otografts in Augmentation Rhinoplasty, provides satisfactory aesthetic and functional results. Alloplastic materials should be combined, if sufficient otografts are not found.

ÖZET

Amaç:

Otolog greftler kullanılarak yapılan augmentasyon rinoplasti deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

Yöntem:

2003-2007 yılları arasında ameliyat edilen ve kayıtlarına ulaşılabilen toplam 32 hastamızı retrospektif olarak değerlendirmeye aldık.

Bulgular:

Ameliyatların çoğu (%62.5, 20/32) travmatik nedenlerle, %37.5’i (12/32) revizyon cerrahilerdi. Hastalarımızda, tip projeksiyonunun sağlanması, dorsal augmentasyon, internal nazal valv açısının genişlemesi ve minor skar retraksiyonu gibi, genel olarak estetik açıdan, tatminkar sonuçlar elde edildi. Hastaların genellikle memnun olmadığı durumlar; greft materyalinin cilt altında rahatsızlık hissi, birkaç olguda yetersiz tip projeksiyonu, yetersiz nazal dorsal augmentasyon ve ciltte kalınlık hissi olarak saptandı. Bu istisnai durumlar dışında, çoğu hasta, tatminkar fonksiyonel ve estetik sonuçlara sahipti.

Sonuç:

Otolog kartilaj veya kemik otogreftler veya bunların kombinasyonları Augmentasyon Rinoplasti’de tatminkar fonksiyonel ve estetik sonuçlar sağlamaktadır. Yeterli otogreft bulunmadığında, allogreftlerle kombinasyonlar yapılabilir.

Keywords: Augmentation rhinoplasty, otograft, saddle nose.