Original Investigation

Audit of Bilateral Simultaneous Cochlear Implantation in Pediatric Population: South Indian Study

10.5152/tao.2018.2804

  • Abha Kumari
  • Sunil Goyal
  • Neha Chauhan
  • Thirugnanam Sarankumar
  • Krushna Chaitanya
  • Mohan Kameswaran

Received Date: 02.10.2017 Accepted Date: 02.01.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):36-41

Objective:

To conduct a medical audit of bilateral simultaneous cochlear implantation (CI) in patients with severe prelingual sensorineural hearing loss (SNHL).

Methods:

A medical audit of a tertiary care ear, nose, and throat center in Southern India was conducted on data collected from January 2007 to December 2014. All cochlear implantees <6 years of age with severe bilateral SNHL who underwent bilateral simultaneous CI were included in the present study. The exclusion criteria were children >6 years, sequential bilateral CI, revision cases, abnormal or malformed cochlea, and children with global developmental delay in milestones. Subjective outcome scores used were Category of Auditory Performance (CAP) and Speech Intelligibility Rating (SIR).

Results:

The CAP and SIR results showed that 20% of implantees achieved peak scores of 7 and 5, respectively. Mean CAP and SIR scores at 12 months were 5.4 and 3.1, respectively.

Conclusion:

The present study supports the claim that bilateral CI in severe prelingual bilateral SNHL is better than unilateral and recommends that bilateral CI should be the standard of care in children.

ÖZET

Amaç:

İleri prelingual sensorinöral işitme kaybı (SNHL) olan hastalarda bilateral eş zamanlı koklear implantasyonun (Kİ) incelemesini yapmak.

Yöntemler:

Ocak 2007 ile Aralık 2014 tarihleri arasında toplanan veriler üzerinden Güney Hindistan'da bir üçüncü basamak Kulak Burun Boğaz merkezindeki sonuçlar incelendi. Altı yaştan küçük çift taraflı eş zamanlı Kİ uygulanan ileri bilateral SNHL'li tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Dışlama kriterleri 6 yaş üstü çocuklar, ardışık bilateral Ki uygulananlar, revizyon olguları, anormal veya malforme kokleası olanlar ve global gelişim aşamalarında gecikmesi olan çocuklardı. İşitsel performans kategorisi (İPK) ve konuşma anlaşılabilirlik ölçeği (KAÖ) ile sonuçlar subjektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

İPK ve KAÖ sonuçları, Kİ uygulananların % 20'sinin sırasıyla 7 ve 5'lik en yüksek skorlara ulaştığını gösterdi. On iki aydaki ortalama İPK ve KAÖ skorları sırasıyla 5.4 ve 3.1 idi.

Sonuç:

Bu çalışma, ileri prelingual bilateral SNHL'de bilateral Kİ'nin tek taraflı uygulamadan daha iyi olduğunu desteklerken, çocuklarda bilateral Kİ’nin standart uygulama olması gerektiğini gösterdi.

TR PDF

Keywords: Medical audit, bilateral hearing loss, cochlear implantation, auditory perception, speech intelligibility