Original Investigation

Audiological Results of Total Ossicular Replacement Prosthesis with Cartilage Shoe Technique

10.5152/tao.2018.3200

  • Hacı Kaplankıran
  • Mehmet Emrah Ceylan
  • Gökçe Aksoy Yıldırım
  • Gözde Ceylan
  • Abdullah Dalğıç
  • Levent Olgun

Received Date: 08.01.2018 Accepted Date: 20.02.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(2):95-101

Objective:

The aim of this study was to investigate functional results of total ossicular replacement prosthesis (TORP) shaft stabilization with a cartilage shoe in chronic otitis media patients with cholesteatoma who had undergone canal wall down tympanomastoidectomy (CWDT). In addition, it was determined whether the presence of granular and edematous mucosa in middle ear altered functional outcomes.

Methods:

Sixty patients, who had undergone CWDT with the use of TORP for the reconstruction of ossicular chain, were divided into two groups. Patients with cartilage shoe were classified as Group 1 (n=30) and those without the shoe were classified as Group 2 (n=30). Patients in both groups were classified into “A” and “B” subgroups according to the middle ear risk index (MERI). Air conduction (AC) and bone conduction thresholds were evaluated preoperatively and postoperatively.

Results:

There was no statistically significant change between preoperative AC thresholds of the groups and subgroups (p>0.05). There were statistically significant differences regarding AC thresholds and air– bone gap (ABG) values between Groups 1 and 2 at the postoperative 12th month (p<0.05). Postoperative AC thresholds and ABG values of Group 1B patients with a high MERI score were statistically significant at all frequencies than those of Group 2B patients (p<0.05). When ABG values were compared, it was observed that functional results were better in Group 1B, but a statistically significant difference was observed only at 2000 Hz (p<0.01).

Conclusion:

The cartilage shoe method for titanium TORP stabilization that is used for ossicular reconstruction during CWDT has been found to have a beneficial effect on auditory outcomes. Cartilage shoe application increases positive effects on hearing outcomes, particularly if the middle ear mucosa is granular and edematous.

ÖZET

Amaç:

Kolesteatomlu kronik otitis media (KKOM) nedeniyle kanal duvarının indirildiği timpanomastoidektomi (KDİT) operasyonu uygulanan hastalarda, total osikuler replasman protez (TORP) şaftına kıkırdak pabuç uygulamasının fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. Ayrıca orta kulak mukozasının granüler ve ödemli olmasının sonuçlara etkisi araştırıldı.

Yöntemler:

Osikuler zincir rekonstrüksiyonu için TORP kullanılan ve KDİT uygulanan 60 hasta iki gruba ayrıldı. Kıkırdak pabuç kullanılan hastalar grup 1 (n=30), kullanılmayan hastalar grup 2 (n=30) olarak adlandırıldı. Her iki gruptaki hastalar orta kulak risk endeksine (OKRE) göre ‘A’ ve ‘B’ olarak alt gruplara ayrıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif hava yolu (HY) ve kemik yolu işitme eşikleri değerlendirildi.

Bulgular:

Gruplar ve alt grupların preoperatif HY eşikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Postoperatif 12. ayda Grup 1 ve 2 arasındaki HY eşik değerleri ve hava-kemik yolu aralığı (HKA) değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05). OKRE skoru yüksek olan Grup 1B’de hastaların postoperatif HY eşikleri ve HKA değerleri, tüm frekanslarda Grup 2B hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). HKA değerleri karşılaştırıldığında, Grup 1B'de fonksiyonel sonuçların daha iyi olduğu, ancak yalnız 2000 Hz'de istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu gözlendi (p<0.01).

Sonuç:

KDİT sırasında TORP stabilizasyonunda kullanılan kıkırdak pabuç yönteminin işitsel kazanca olumlu etkisinin olduğu görüldü. Özellikle orta kulak mukozası granüler ve ödemli ise kıkırdak pabuç uygulaması işitsel kazanca olumlu etkileri artırır.

TR PDF

Keywords: Cholesteatoma, tympanoplasty, ossicular prosthesis, cartilage