Original Investigation

Assessment of Approaches of Otorhinolaryngologists in Facial Plastic and Nasal Surgery: A Survey Study

10.5152/tao.2017.2580

  • Ahmet Altıntaş
  • Yakup Yeğin
  • Mustafa Çelik
  • Tevfik Sözen
  • Gürkan Kayabaşoğlu
  • Ömer Taşkın Yücel
  • Fazıl Apaydın

Received Date: 10.06.2017 Accepted Date: 07.07.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):129-135

Objective:

To assess approaches and experiences of otorhinolaryngologists in facial plastic and nasal surgery.

Methods:

In total, 234 surgeons (191 males and 43 females; average age, 37.22±8.4 years; age range, 26-63 years) were included. All participants were given a questionnaire comprising 22 multiple choice and closed-ended questions. All responses to the questionnaires were analyzed.

Results:

Of 234 participants, 42 (17.9%) were residents and 192 (82.1%) were specialists in otorhinolaryngology. The most challenging cases in rhinoplasty were crooked nose (33.8%), ideal nasal dorsum (18.8%), revision cases (13.2%), and skin deformities (11.1%). The photodocumentation rate by surgeons before and after procedures of facial plastic surgery was 86.3%, whereas the intraoperative photodocumentation rate by surgeons was 47%. The most common facial plastic surgery procedures other than rhinoplasty were otoplasty (68.4%), filler-Botox-fat injections (20.5%), and mentoplasty (18.4%).

Conclusion:

This survey study is quite important because it assesses approaches of otorhinolaryngologists in facial plastic surgery. Although this study provides more valuable data for determining the current status, further studies with larger number of surgeons are required.

ÖZET

Amaç:

Kulak burun boğaz (KBB) hekimlerinin yüz plastik cerrahisi (YPC) ve burun cerrahisindeki yaklaşımlarını ve deneyimlerini değerlendirmek.

Yöntemler:

Çalışmaya 234 hekim (191 erkek, 43 kadın; ortalama yaş 37.22±8.4 yıl, yaş aralığı 26-63 yıl) katıldı. Katılımcılara, çoktan seçmeli ve kapalı uçlu toplam 22 sorudan oluşan anket verildi. Anketlere verilen yanıtlar analiz edildi.

Bulgular:

Katılımcıların 42'si (%17.9) asistan iken 192'si (%82.1) uzman idi. Rinoplasti yaparken en çok zorlanılan durum eğri burun (%33.8), ideal dorsum (%18.8), revizyon vakalar (%13.2) ve cilt problemleri (%11.1) idi. YPC girişimi öncesi ve sonrası hastaları fotodokümante eden hekim oranı %86.3 iken, YPC ameliyatlarında intraoperatif görüntüleri dokümante eden hekim oranı ise %47 idi. Rinoplasti dışında hekimlerin uyguladıkları YPC girişimleri sırasıyla otoplasti (%68.4), dolgu-botoks-yağ uygulaması (%20.5) ve mentoplasti (%18.4) idi.

Sonuç:

Bu anket çalışması, KBB hekimlerinin YPC uygulamalarındaki yaklaşımları değerlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma, güncel durum tespiti konusunda yararlı bilgiler sunsa da, daha fazla hekimin katıldığı çalışmalara gereksinim vardır.

TR PDF

Keywords: Facial plastic surgery, rhinoplasty, education, photodocumentation