Original Investigation

Anatomic and Functional Results of Cartilage Type 1 Tympanoplasty in Children and the Evaluation of the Success of Surgery with Parental Perceptions

10.5152/tao.2014.399

  • Mahmut Sinan Yılmaz
  • Mehmet Güven
  • Gürkan Kayabaşoğlu
  • Öznur Akidil
  • Recep Kaymaz

Received Date: 04.01.2014 Accepted Date: 16.02.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(1):7-11

Objective:

This study aims to determine the anatomic and functional results of cartilage Type 1 tympanoplasty in children and to evaluate the success of surgery with parental perceptions.

Methods:

Only pediatric patients who had undergone cartilage Type 1 tympanoplasty were included in this study. Patients older than 16 years and patients who had otorrhoea during the previous month, chronic otitis media with cholesteatoma and patients who had undergone mastoidectomy or ossiculopasty were excluded. The ‘anatomical’ success was accepted as an intact graft in the last control in the at least 6th month postoperatively. A satisfaction questionnaire with four questions about the perceptual results of surgical intervention was applied to the patients’ parents on the telephone.

Results:

In total, 44 ears of 41 cases (22 male 19 female) were included in the study. The mean age was 13.2±2.7 (8-16) and the mean follow-up time was 17 (7-36) months. Anatomical success rate was 88.6% (39/44). As a preoperative mean, the pure tone hearing threshold was 30.7±7.7 dB and the postoperative mean pure-tone hearing threshold was 18.8±7.8 dB. Among the operated ears, 88.6% (39/44) of the perforations were treated successfully. Of the 41 paediatric patients’ parents, only 28 (68.2%) could be reached by telephone; nineteen (68%) of the 28 parents contacted thought that the hearing level had improved postoperatively and only 10 parents (35%) stated that his/her child could attend a preoperatively-restricted activity postoperatively.

Conclusion:

Outcomes of cartilage tympanoplasty in children satisfy both surgeons and parents. Chronic otitis media in children must be managed with surgery as soon as favourable conditions are provided.

ÖZET

Amaç:

Çocuk hastalarda kartilaj Tip 1 timpanoplasti ameliyatının anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını belirlemek ve timpanoplasti ameliyatının başarısını ebeveyn algısı ile değerlendirmek.

Yöntemler:

Çalışmaya, kartilaj Tip 1 timpanoplasti ameliyatı yapılan çocuk yaş grubu hastalar dahil edildi. On altı yaşından büyük ve son 1 ayda kulak akıntısı olan hastalar, kolesteatomalı kronik otitler, mastoidektomi ve ossiküloplasti yapılan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Postoperatif en erken 6. ayda yapılan son kontrolde, intakt greft “anatomik” başarı olarak değerlendirildi. Hastaların ebeveynlerine telefonla ulaşılarak, yapılan cerrahi işlemin sonuçları ile ilgili algılarına yönelik kendilerine dört soruluk bir memnuniyet anketi uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya 22 erkek 19 kız çocuk 41 hastanın 44 kulağı dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 13.2±2.7 (8- 16) ortalama takip süresi ise 17 (7-36) ay idi. Anatomik başarı oranı %88.6 (39/44) olarak tespit edildi. Pre-operatif saf ses işitme eşiği ortalaması 30.7±7.7 dB iken, post-operatif 18.8±7.8 dB olarak tespit edildi. 41 çocuk hastadan 28’nin (%68.2) ailesine telefonla ulaşılabildi. 28 hastanın 19’u (%68), ameliyat sonrası işitmesinde artma olduğunu düşünürken, sadece 10’u (%35) ameliyat sonrası daha önce yapamadığı aktivitelere başladığını belirtti.

Sonuç:

Çocuk hastalarda kartilaj timpanoplasti sonuçları hem cerrahı hem de ebeveynleri tatmin edicidir ve optimum koşullar geliştiğinde, mümkün olan en kısa sürede operasyon planlanması uygundur.

TR PDF

Keywords: Chronic otitis media, tympanoplasty, children, cartilage