Original Investigation

ABO and RhD Blood Groups in Nasal Polyposis

10.5152/tao.2018.3048

  • Boris Jelavic
  • Josipa Marković
  • Sanja Klarić
  • Marko Martinac
  • Sanja Selak
  • Tomislav Baudoin

Received Date: 17.11.2017 Accepted Date: 16.12.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):21-24

Objective:

The aim of this study was to determine ABO and RhD blood group distribution in nasal polyposis (NP) patients and whether there is a specific ABO or RhD blood phenotype associated with susceptibility to or protection with respect to development of NP.

Methods:

The study group comprised 126 consecutive patients with chronic rhinosinusitis and bilateral NP. The control group comprised 126 healthy blood donors. All participants were from the same geographical region. Distribution of ABO and RhD phenotypes in all participants was studied.

Results:

There were no significant differences between patients and controls in the distribution of the A (p=0.520), B (p=0.306), AB (p=0.673), O (p=0.894), and RhD (p=0.742) phenotypes.

Conclusion:

According to the present results, the ABO and RhD blood group systems are not associated with development of NP.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, nazal polipozis (NP) hastalarındaki ABO ve RhD kan grubu dağılımını belirlemek ve NP gelişimine duyarlılık veya korunma ile ilişkili belirli bir ABO veya RhD kan fenotipi olup olmadığını saptamaktır.

Yöntemler:

Çalışma grubu 126 ardışık kronik rinosinüzit ve bilateral NP hastasından, kontrol grubu ise 126 sağlıklı kan vericiden oluşuyordu. Tüm katılımcılar aynı coğrafi bölgeden idi ve tümünde ABO ve RhD fenotiplerinin dağılımı incelendi.

Bulgular:

A (p=0.520), B (p=0.306), AB (p=0.673), O (p=0.894) ve RhD dağılımında hastalar ve kontroller arasında anlamlı bir fenotip farklılığı yoktu (p=0.742).

Sonuç:

Mevcut bulgulara göre, ABO ve RhD kan grubu sistemlerinin NP gelişimiyle ilişkisi saptanmadı.

TR PDF

Keywords: Chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, blood group system, ABO, RhD