Original Investigation

A New Trend in the Management of Pediatric Deep Neck Abscess: Achievement of the Medical Treatment Alone

10.5152/tao.2017.2181

  • Aslı Çakır Çetin
  • Yüksel Olgun
  • Arif Özses
  • Taner Kemal Erdağ

Received Date: 13.12.2016 Accepted Date: 31.01.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(2):57-63

Objective:

Albeit the traditional opinion that advocates a routine surgical drainage for the treatment of an abscess, the case series presenting high success rates of the medical therapy alone is increasing in deep neck abscesses of childhood. This research focuses on children whose deep neck abscess fully disappeared after only medical treatment.

Methods:

In a retrospective study, we evaluated medical records of 12 pediatric (<18 years old) cases diagnosed with deep neck abscess or abscess containing suppurative lymphadenitis and treated with only medical therapy between 2010 and 2015 for age, gender, treatment modality, parameters related to antimicrobial agents, location of the infection, etiology, symptoms, duration of hospital stay, characteristics of the radiological and biochemical examination findings, and complications.

Results:

The mean age of 10 male and two female children was 5.9 years (range, 1-17 years). Baseline and the last control’s mean values of white blood cell (WBC), C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate were 18,050/ µL, 99.8 mg/L, 73.1 mm/h, and 8,166/µL, 34.1 mg/L, 35.3 mm/h, respectively. Contrast-enhanced neck computed tomography demonstrated an abscess in seven cases and an abscess containing suppurative lymphadenitis in five cases. The largest diameter of the abscess was 41 mm. All cases were given broad-spectrum empirical antibiotherapy (penicillin+ metronidazole, ceftriaxone+metronidazole, or clindamycin). No medical treatment failure was experienced.

Conclusion:

Independent of age and abscess size, if the baseline WBC is ≤25.200/µL, if only two or less than two cervical compartments are involved, if there are no complications in the admission, and if the etiological reason is not a previous history of trauma, surgery, foreign body, and malignancy, pediatric deep neck abscess can be treated successfully with parenteral empirical wide-spectrum antibiotherapy.

ÖZET

Amaç:

Geleneksel “apse varsa tedavisi cerrahidir” görüşünün aksine, çocukluk çağı derin boyun apselerinde tek başına medikal tedaviyle düzelme belirten olgu serileri giderek artmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde sadece medikal tedaviyle düzelen derin boyun apseli çocuklar sunulmuştur.

Yöntemler:

Geriye dönük araştırmamızda, 2010-2015 yılları arasında kliniğimizde derin boyun apsesi veya apseleşmiş lenfadenit nedeniyle sadece medikal tedavi almış olan 12 çocuk hastanın dosyası; yaş, cinsiyet, tedavi modalitesi, antimikrobiyal ajanlara ait özellikleri, enfeksiyonun yeri, etiyoloji, semptomlar, hastanede kalış süresi, görüntüleme yöntemleri ile biyokimyasal analizler ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Onu erkek ikisi kız olan hastaların yaş ortalaması 5.9 (1-17) bulundu. Başlangıçtaki ortalama beyaz küre, C- reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri sırasıyla 18050/mikrolitre (µL), 99.8 miligram/litre (mg/L) ve 73.1milimetre/saat (mm/s), son kontroldekiler ise sırasıyla 8166/µL, 34.1 mg/L ve 35.3 mm/s idi. Yedi hastada kontrastlı boyun tomografisinde radyolojik apse formasyonu, diğerlerinde ise apse içeriğine sahip süpüratif lenfadenit teyit edildi. En büyük apse çapı 41 mm ölçüldü. Tüm hastalara ampirik geniş spektrumlu antibiyoterapi (penisilin+- metronidazol veya seftriakson+metronidazol veya klindamisin) başlandı. Hiçbir olguda medikal tedavi başarısızlığı yaşanmadı.

Sonuç:

Pediatrik derin boyun apsesi olgularında yaştan ve apse çapından bağımsız olmak üzere başlangıçta beyaz küre 25.200/µL’nin altındaysa, iki ya da ikiden az boyun bölgesi tutulmuşsa, başlangıçta herhangi bir komplikasyon yoksa ve etiyolojik neden cerrahi, travma, yabancı cisim değilse, drenaj gerektirmeden parenteral ampirik geniş spektrumlu antibiyotiklerle başarılı şekilde tedavi edilebilir.

TR PDF

Keywords: Pediatric, neck, abscess, medical treatment