ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Reküren Aftöz Stomatitli Hastalarda Anksiyete, Depresyon ve Tükrük Kortizol Seviyeleri Arasındaki İlişki
1 Department of Otorhinolaryngology, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey  
2 Department of Biochemistry, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey  
4 Department of Biochemistry, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 166-169
DOI: 10.5152/tao.2018.3242
Anahtar Kelimeler: Aftöz stomatit, tükürük, kortizol, anksiyete, depresyon.
Özet

Amaç: Reküren aftöz stomatit (RAS) genel popülasyonu en fazla etkileyen ve oral mukozanın en sık görülen ülseratif hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı reküren aftöz stomatitli hastalarda anksiyete ve depresyon gibi psikolojik hastalıklar ile tükrük kortizol düzeyi arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Minör RAS tanılı 39 hasta bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra çalışmaya alındı. Yaş ve cinsiyet bakımından uyumlu 25 sağlıklı birey ise kontrol grubunu oluşturdu. Tüm bireyler psikolojik (Hamilton anksiyete ve Hamilton depresyon ölçekleri) ve fizyolojik testler (tükürük kortizol seviyeleri) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: RAS hasta grubuyla kontrol grubunun tükürük kortizol düzeyi ve anksiyete arasında istatistiksel anlamlı faklılık bulunmazken, gruplar arasında depresyon açısından anlamlı fark tespit edildi.

 

Sonuç: Sağlıklı bireylerle, aktif hastalık dönemindeki hastalar karşılaştırıldığında tükürük kortizol seviyelerinde anlamlı artış görülmedi. Ancak çalışmamızda, RAS’lı hastalarda depresyon ölçek değerleri önemli oranda yüksek bulundu.

 

Cite this article as: Polat C, Düzer S, Ayyıldız H, Seç S, Aksoy N, Sakallıoğlu Ö, et al. Association Between Anxiety, Depression, and Salivary Cortisol Levels in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 166-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018