ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Metabolik Sendromlu Çocuklarda İşitmenin Değerlendirilmesi
1 Department of Otolaryngology, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey  
2 Department of Pediatric Endocrinology, Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 160-165
DOI: 10.5152/tao.2018.3426
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, metabolik sendrom, işitme, odyometri
Özet

 

Amaç: Metabolik sendrom insidansı hem çocuklarda hem de erişkinlerde giderek artmaktadır. Obezite, hipertansiyon, kardiovasküler hastalıklar, insulin direnci ve tip 2 diabet gibi metabolik komplikasyonların yanı sıra, metabolik sendrom vücuttaki tüm sistemleri etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, çocuklarda metabolik sendromun işitme üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Bu ileriye dönük kontrollü çalışma; metabolik sendrom tanısı almış 38 obez ve 34 sağlıklı çocuk ile yapıldı. Biyokimyasal incelemeler ve antropometrik ölçümlerden sonra tüm katılımcılara saf ses odyometri, timpanometri ve geçici uyarılmış otoakustik emisyon (GUOAE) testleri uygulandı. Hasta çocukların işitme eşik değerleri sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldı.

 

Bulgular: İki grup arasında yaş ve cinsiyet bakımından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). İki grup arasında ortalama işitme eşik seviyeleri bakımında da anlamlı farklılık gözlenmedi. Ayrı ayrı frekanslar karşılaştırıldığında, metabolik sendromlu çocuklarda düşük frekanslarda anlamlı derecede yüksek işitme eşik seviyeleri izlendi. GUOAE sonuçlarının analizinde sinyal-gürültü oran değerleri, sinyal amplitüdleri ve test tekrarlanabilirlik değerleri bakımından iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi.

 

Sonuç: Metabolik sendromlu çocuklarda detaylı işitme muayeneleri ile potansiyel işitme kayıplarını erken dönemde tanımak önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma metabolik sendromun çocuklarda işitme üzerine etkisini inceleyen ilk çalışmadır.

 

Cite this article as: Kılıç K, Sakat MS, Çayır A. Evaluation of Hearing in Children with Metabolic Syndrome. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 160-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018