ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Septum Deviasyonunun İntranazal Schirmer Test Değerlerine Etkisi
1 Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 145-148
DOI: 10.5152/tao.2018.3416
Anahtar Kelimeler: İntranazal Schirmer testi, nazal septum, nazal sekresyon, ölçme
Özet

 

Amaç: İntranazal Schirmer testi, nazal sekresyon ve nemlendirmenin değerlendirilmesinde kullanılan objektif bir testtir. Çalşmamızın amacı, septum deviasyonunun nazal sekresyon ve nemlilik üzerine etkisinin intranazal Schirmer testi kullanılarak değerlendirilmesi ve bu değerlerin septum deviasyonu olmayan sağlıklı gönüllülerin Schirmer değerleriyle karşılaştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Çalışmaya septum deviasyonu olan 52 hasta ve septum deviasyonu veya rinolojik şikayeti olmayan 52 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm hasta ve gönüllülere intranazal Schirmer testi her iki nazal kaviteye uygulandı.

 

Bulgular: Konveks (deviye) taraftaki Schirmer test değerleri konkav (deviye olmayan) tarafa kıyasla daha düşüktü (sırasıyla 20.71 ve 23.35), ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.054). Her iki tarafta Schirmer testi değerleri eşit olan dört hasta çıkartıldığında, hastaların %70 inde (34/48) deviye tarafta düşük Schirmer test değerleri olduğu gözlendi. Septum deviasyonu olan hastalar ile kontrol grubu arasında Schirmer testi sonuçları arasında istatistiksel anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05).

 

Sonuç: Hastaların çoğunda septum deviasyonu olan taraftaki intranazal Schirmer test değerleri, hastaların büyük çoğunluğunda deviye olmayan tarafın değerlerine göre daha düşük idi. Bu veriler, septum deviasyonunun nazal sekresyon ve nemlendirme üzerindeki negatif etkisini desteklemektedir; ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

 

Cite this article as: Önerci Çelebi Ö, Araz Server E, Yiğit Ö, Yıldız M, Longur ES. The Impact of Septal Deviation on Intranasal Schirmer Test Values. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 145-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018