ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Olgu sunumu: Pilomatriksoma. Malherbe’nin benign kalsifiye epitelyoması
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara  
2 Konya Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 156-158
DOI: 10.2399/tao.07.014
Anahtar Kelimeler: Pilomatriksoma, bafl ve boyun, Malherbe tümörü.
Özet

Pilomatriksoma, saç folikülünden köken alan, nadir olarak rastlanan benign bir tümördür. Genellikle asemptomatik, sert ya da yumuflak, soliter, dermal ya da subkutan nodüller olarak belirti verirler. Vücutta en s›k olarak bafl-boyun bölgesinde görülürler. Yerleflim yerine göre pilomatriksoma, özellikle parotis bölgesi lokalizasyonunda oldu¤unda tan›sal zorluklara yol açabilir. Pilomatriksoma, sarkoidoz, Gardner sendromu, Turner sendromu, Churg-Straus sendromu, Rubenstein-Taybi sendromu, miyotonik distrofiler ile birlikte izlenebilmektedir. Pilomatriksoma ay›r›c› tan›s›nda sebase kist, dermoid kist, epidermal kist, inküzyon kisti, yabanc› cisim reaksiyonlar›, bazal hücreli karsinoma, parotis bezi tümörü, hematom, osteokondrom göz önünde bulundurulmal›d›r. Ay›r›c› tan› patolojik inceleme ile yap›lmaktad›r. Bu çal›flmada bafl-boyun bölgesinde yer alan bir pilomatriksoman›n de¤iflik özellikleriyle literatür eflli¤inde sunulmas› amaçlanm›flt›r.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018