ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Tavşan Modelinde, Vokal Korda Hyalüronik Asit ve Trombositten Zengin Plazma Enjeksiyonunun Histopatolojik Değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma
1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Ankara, Türkiye  
3 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pataloji Bölümü, Ankara, Türkiye  
4 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pataloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 30-35
DOI: 10.5152/tao.2018.2942
Anahtar Kelimeler: Vokal kord, hyaluranik asit, trombositten zengin plazma, vokal kord paralizisi
Özet

 

 

Amaç: Vokal kord paralizilerinde, kulak burun boğaz doktorları tarafından sıkça uygulanan çeşitli intrakordal enjeksiyon materyalleri mevcuttur. İdeal bir enjeksiyon materyali, uzun süre etkili, kolay bulunabilir, hazırlanması kolay, donör morbiditesi olmayan, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, doku uyumlu, rezorpsiyon veya migrasyona dirençli, revizyon sırasında kolay çıkarılabilir olmalıdır. Bu çalışmada, Yeni Zelanda tavşan vokal kordlarına, hyaluronik asit (HYA) ve trombositten zengin plazma (TZP) enjeksiyonunun histopatolojik etkilerinin, araştırılması amaçlandı.

 

Yöntemler: On iki adet Yeni Zelenda tavşanın her birinin sağ vokal korduna kendi serumlarından hazırlanan TZP enjekte edildi. İlk altı tavşanın sol vokal korduna HYA enjeksiyonu yapılırken, diğer altı sol vokal korda (7-12 numaralı tavşanlar) enjeksiyon yapılmadı ve kontrol grubu olarak izlendi. İki ay sonra, vokal kordlardaki histomorfolojik bulgular; kronik inflamasyon, mukozal atrofi, nekroz, neovaskülarizasyon, fibrozis, yabancı cisim reaksiyonu, muskuler atrofi olmak üzere yedi farklı parametre ile iki tecrübeli patolog tarafından değerlendirildi ve çift kör; 0 negatif (-), hafif  (+1), orta (+2), ileri (+3) olmak üzere skorlandı. Üç grup arasında anlamlı fark olup olmadığı Fisher düzeltmeli ki-kare analizi ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Kronik inflamasyon, mukozal atrofi, nekroz, yabancı cisim reaksiyonu, muskuler atrofi parametreleri, her iki patolog tarafından, her preperat için ‘0’ olarak skorlandı. Diğer iki parametre için  (neovaskülarizasyon, fibrozis) üç grup arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Neovaskülarizasyon TZP ve HYA uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre artmış olarak izlendi. Gruplar ayrı olarak karşılaştırıldığında fibrozis açısından anlamlı fark saptanmadı. İki ay sonunda HYA enjekte edilmiş olan altı vokal kordun ikisinde enjeksiyon materyali izlenirken, TZP enjekte edilmiş olanların hiçbirinde enjeksiyon materyali izlenmedi.

 

Sonuç: HYA ve TZP güvenle kord vokallere enjekte edilebilir. Bulgularımız HYA’nın klinik kullanım için biyouyumlu ve güvenli bir enjeksiyon materyali olduğunu göstermiştir. İki ayın sonunda altı vokal kordun yalnızca ikisinde HYA tespit edilmesi, HYA’nın kısa etkili bir materyal olabileceğini göstermiştir. Benzer şekilde, TZP’nin kısa süreli etkin bir materyal olduğu ve hastalarda uzun etkili materyal kullanımı öncesi deneme amaçlı kullanılabileceği saptanmıştır. TZP’nin avantajları ucuz olması, kolay elde edilmesi ve canlının kendisinden elde edildiği için zararsız olmasıdır.

 

Cite this article as: Karataylı Özgürsoy S, Tunçkaşık F, Tunçkaşık ME, Akıncıoğlu E, Doğan H, Beriat GK. Histopathologic Evaluation of Hyaluronic Acid and Plasma-Rich Platelet Injection into Rabbit Vocal Cords: An Experimental Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 30-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018