ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğunda Koklear İmplantasyonun Sonuçları ve Fayda Değerlendirmesinde İşitsel Uyarılmış Kortikal Potansiyellerin Rolü
1 Department of Otorhinolaryngology, Madras ENT Research Foundation, Chennai, India  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 15-20
DOI: 10.5152/tao.2017.2537
Anahtar Kelimeler: Koklear implantasyon, işitsel nöropati spektrum bozukluğu, kortikal maturite, habilitasyon
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, işitsel performans kategorisi (İPK), konuşma anlaşılabilirlik oranı (KAO), anlamlı işitsel entegrasyon ölçeği (AİEÖ) ve konuşmayı anlamlı kullanma ölçeği (KAKÖ) kullanarak işitsel nöropati spektrum bozukluğu (İNSB) olan çocuklarla, ileri sensörinöral işitme kaybı olan aynı yaştaki kontrol grubu çocukları koklear implantasyon (Kİ) sonuçları açısından karşılaştırmak ve Kİ sonrası fayda değerlendirilmesinde işitsel uyarılmış kortikal potansiyelin (İUKP) rolünü belirlemektir.  

 

Yöntemler: Çalışmaya Kİ uygulanan 10 İNSB hastası (8 erkek ve 2 kız) dahil edildi. İNSB olan çocuklarda başlangıç ve 12 aylık habilitasyon sonrası işitsel ve konuşma skorları karşılaştırıldı.  Koklear implantasyon sonrası habilitasyonun 12. ayında İNSB grubu çocukların konuşma skorları kontrol grubu çocuklarının (ileri sensorinöral işitme kaybı olan) skorları ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Koklear implantasyon sonrası başlangıç ve habilitasyondan bir yıl sonraki İPK ve KAO bazal skorları kıyaslandığında, İNSB olan çocuklarda anlamlı faydalar görüldü. Koklear implantasyon uygulanan iki grup arasında sonuçlar açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (İNSB ve ileri sensörinöral işitme kaybı; p değerleri: İPK -1.00, KAO -0.84, AİEÖ -0.33 ve KAKÖ -0.08). İNSB grubunda gürültüde konuşmayı algılama (GKA) skorları, 0 dB ve +10 dB sinyal-gürültü oranlarında (SGO) sırasıyla %63 ve %80 olarak bulundu. İUKP’nin P1 latansı çalışma grubundaki İNSD’li çocuklarda işitme ve konuşma skorları ile iyi bir korelasyon gösterdi. 

 

Sonuç: Değişken sonuçlar göstermesine rağmen İNSB hastalarında Kİ, ileri sensörinöral işitme kayıplı hastalar ile kıyaslandığında, fayda sağlamıştır. İUKP,  İNSB’li çocuklarda Kİ sonrası kortikal maturiteyi objektif bir şekilde değerlendirmede kullanılabilecek yararlı bir araçtır. 

 

Cite this article as: Sarankumar T, Arumugam SV, Goyal S, Chauhan N, Kumari A, Kameswaran M. Outcomes of Cochlear Implantation in Auditory Neuropathy Spectrum Disorder and the Role of Cortical Auditory Evoked Potentials in Benefit Evaluation. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 55: 15-20

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018