ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Maksiller Sinüs Retansiyon Kistlerine Eşlik Eden Paranasal Sinüs Anatomik Varyasyonları: Radyolojik Analiz
1 Clinic of Otorhinolaryngology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
2 Clinic of Otorhinolaryngology, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey  
3 Clinic of Radiology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 162-165
DOI: 10.5152/tao.2017.2759
Anahtar Kelimeler: Paranasal sinüs, anomali, nazal kavite, konkalar, bilgisayarlı tomografi
Özet

Amaç: Maksiller sinüs retansiyon kistleri (MsRK) radyolojik incelemelerde sık karşılaşılan bulgular olmakla birlikte, MsRK'lerin gelişimi için risk faktörleri açık değildir. Bu çalışma MsRK'ler ile diğer nazal-paranazal sinüs anomalileri arasındaki korelasyonu değerlendirmek ve bu anomalilerin MsRK gelişimi için olası etkilerini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür.

 

Yöntemler: Çalışmada, 5166 hastanın paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (PNsBT) görüntüleri geriye dönük olarak değerlendirildi. PNsBT görüntülerinde MsRK’ler ile osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium varlığı, orta konka anomalileri, nazal septal deviasyon arasındaki korelasyonlar analiz edildi. MsRK olan taraftaki paranasal sinüs anomalileri, olmayan tarafla karşılaştırıldı.

 

Bulgular: MsRK, 5166 hastanın 1429'unda (%27.6) toplamda 1880 olmak üzere saptandı. MsRK’lerin %88.7’sine en az bir nazal-paranazal sinus anomalisi eşlik etti. Azalan sırada; osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium, orta konka anomalisi ve nazal septum deviasyonu, MsRK’lere eşlik eden patolojilerdi. Tek taraflı MsRK'ler normal taraf ile karşılaştırıldığında, MsRK'ler ile osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium, orta konka anomalisi arasında anlamlı ilişkiler gözlendi (sırasıyla, p=0.001, p=0.016 ve p=0.03). MsRK'ler, osteomeatal kompleks obstrüksiyonu(p=0.001), orta konka anomalileri (p=0.001) ve aksesuar ostium (p=0.052) ile aynı tarafta bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışmada, 5166 hastada PNsBT bulguları incelenerek; osteomeatal kompleks obstrüksiyonu, aksesuar ostium, orta konka anomalisi ve nazal septum deviasyonu ile MsRK'lerin birlikteliği analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, MsRK’lerin orta konka anomalisi gibi paranazal sinüs inflamasyonunu artıran patolojiler ile ilişkisini göstermekte ve MsRK'lerin, nazal-paranazal sinüs anomalileri için iyi bir belirteç olduğunu ortaya koymaktadır. Rastlantısal MsRK varlığı olası nazal-paranazal sinüs anomalileri açısından uyarıcı bir bulgu olmalıdır.

 

Cite this article as: Arslan İB, Uluyol S, Demirhan E, Kozcu SH, Pekçevik Y, Çukurova İ. Paranasal Sinus Anatomic Variations Accompanying Maxillary Sinus Retention Cysts: A Radiological Analysis. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 162-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018