ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Septoplastide Nazal Splint ve Merocel Nazal Tamponun Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 136-139
DOI: 10.5152/tao.2017.2259
Anahtar Kelimeler: Septoplasti, burun tamponu, komplikasyon, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Septoplasti operasyonu sonrası çeşitli tamponlar kullanılır. Bu çalışmada, havayollu intranazal splint ile Merocel tamponun; ağrı, kanama, burun tıkanıklığı, yeme güçlüğü, uykuda rahatsızlık, tampon çekilirken ağrı ve kanama yönleriyle erken dönem sonuçları karşılaştırıldı.

 

Yöntemler: Çalışmaya septoplasti uyguladığımız 60 hasta dahil edildi. Hastalar otuzar kişilik iki gruba ayrılarak birinci gruba septoplasti operasyonu sonrası havayollu nazal splint, ikinci gruba da Merocel nazal tampon uygulandı. Hastalar ağrı, tamponlu iken kanama, burun tıkanıklığı, yeme güçlüğü, gece uykusu, tampon çıkarılırken ağrı ve tampon çıkarıldıkdan sonraki kanama açısından değerlendirildi.

 

Bulgular: Görsel analog skala (GAS) değerlerine göre postoperatif 24. saat ağrısı açısından her iki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değil (p=0.05) iken; burun tıkanıklığı, gece uykusu, yeme güçlüğü ve tampon çıkarılırken ağrı  açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). İlk 24 saatte her iki grup arasında kanama açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0.23). Tampon çekildikten sonraki kanama internal nazal septal splint grubunda daha azdı ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı idi (p<0.05).

 

Sonuç: Çalışmamız sonucunda, internal nazal septal splint kullanımı, tampon çekilirken ağrı ve kanama azlığı açısından daha konforlu ve etkili bulundu.

 

 

Cite this article as: Bingöl F, Budak A, Şimşek E, Kılıç K, Özel Bingöl B. Comparison of Early-period Results of Nasal Splint and Merocel Nasal Packs in Septoplasty. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 136-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018