ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Kulak Burun Boğaz Hekimlerinin Yüz Plastik ve Burun Cerrahisindeki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
1 Clinic of Otorhinolaryngology, Fatih Medikal Park Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Otorhinolaryngology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Otorhinolaryngology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
4 Clinic of Otorhinolaryngology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
5 Department of Otorhinolaryngology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 129-135
DOI: 10.5152/tao.2017.2580
Anahtar Kelimeler: Yüz plastik cerrahisi, rinoplasti, eğitim, fotodokümantasyon
Özet

Amaç: Kulak burun boğaz (KBB) hekimlerinin yüz plastik cerrahisi (YPC) ve burun cerrahisindeki yaklaşımlarını ve deneyimlerini değerlendirmek.

 

Yöntemler: Çalışmaya 234 hekim (191 erkek, 43 kadın; ortalama yaş 37.22±8.4 yıl, yaş aralığı 26-63 yıl) katıldı. Katılımcılara, çoktan seçmeli ve kapalı uçlu toplam 22 sorudan oluşan anket verildi. Anketlere verilen yanıtlar analiz edildi.

 

Bulgular: Katılımcıların 42'si (%17.9) asistan iken 192'si (%82.1) uzman idi. Rinoplasti yaparken en çok zorlanılan durum eğri burun (%33.8), ideal dorsum (%18.8), revizyon vakalar (%13.2)  ve cilt problemleri (%11.1) idi. YPC girişimi öncesi ve sonrası hastaları fotodokümante eden hekim oranı %86.3 iken,  YPC ameliyatlarında intraoperatif görüntüleri dokümante eden hekim oranı ise %47 idi. Rinoplasti dışında hekimlerin uyguladıkları YPC girişimleri sırasıyla otoplasti (%68.4), dolgu-botoks-yağ uygulaması (%20.5) ve mentoplasti (%18.4)  idi.

 

 

Sonuç: Bu anket çalışması, KBB hekimlerinin YPC uygulamalarındaki yaklaşımları değerlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma, güncel durum tespiti konusunda yararlı bilgiler sunsa da, daha fazla hekimin katıldığı çalışmalara gereksinim vardır.

 

 

Cite this article as: Altıntaş A, Yeğin Y, Çelik M, Sözen T, Kayabaşoğlu G, Yücel ÖT,  Apaydın F. Assessment of Approaches of Otorhinolaryngologists in Facial Plastic and Nasal Surgery: A Survey Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 129-35.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018