ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Topikal Rifamisin Uygulamasının Olası Ototoksik Etkileri: Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Çalışma
1 Department of Otorhinolaryngology, Trakya University School of Medicine, Edirne, Turkey  
2 Department of Audiology, Trakya University School of Health Sciences, Edirne, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 99-104
DOI: 10.5152/tao.2017.2391
Anahtar Kelimeler: Rifamisin, ototoksisite, otoakustik emisyon, işitsel besinsapı yanıtları, taramalı elektron mikroskopisi, kobay
Özet

Amaç: Bu çalışmada topikal rifamisin uygulamasının olası ototoksisitesi elektrofizyolojik testler ve ultrastrüktürel incelemeler ile araştırıldı.

 

Yöntemler: Elektrofizyolojik değerlendirme timpanometri, işitsel beyinsapı yanıtları (ABR) ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) ölçümleri ile gerçekleştirildi. Normal işitme eşiği tespit edilen 20 adet kobayın 40 kulağı çalışmaya dahil edildi ve rastgele olarak 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba (n=12) 0.1mL rifamisin, 2. Gruba (n=8) 0.1 mL gentamisin, 3. Gruba (n=20) 0.1 mL serum fizyolojik uygulandı.  Antibiyotikler ve serum fizyolojik intratimpanik (İT) enjeksiyon ile uygulandı.  Gün aşırı beş uygulama ardından, 15. gün elektrofizyolojik testler tekrarlandı. Elektrofizyolojik ölçümler sonrası ultrastrüktürel incelemeler için tüm kobayların temporal kemikleri hazırlandı ve koklea yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskopisinde (TEM) incelendi.

 

Bulgular: Grup 3'te yer alan kobayların DPOAE sinyal/gürültü-oranlarında (SNR)  ve ABR eşiklerinde istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Grup 1 ve Grup 2'deki kobayların DPOAE SNR'lerinde düşme ve ABR eşiklerindeki yükselme istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). TEM ile yapılan incelemede Grup 1 ve Grup 2'de ototoksik etkiye bağlı gözlenen istatistiksel olarak anlamlı dış tüylü hücre hasarı ve koklea dejenerasyonu saptandı (p<0.05), Grup 3'te anlamlı hasar gözlenmedi (p>0.05).

 

Sonuç: Bu çalışma, orta kulağa lokal olarak uygulanan rifamisinin kobay iç kulağı üzerine hafif derecede ototoksik etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Cite this article as: Abaylı C, Kul Y, Koten M, Karasalihoğlu AR, Taş A, Yağız R, Bulut E. Possible Ototoxic Effects of Topical Rifamycin Application: An Electrophysiological and Ultrastructural Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 99-104.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018