ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Çocukluk Çağı Derin Boyun Apselerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Tek Başına Medikal Tedavinin Başarısı
1 Department of Otorhinolaryngology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 57-63
DOI: 10.5152/tao.2017.2181
Anahtar Kelimeler: Pediatrik, boyun, apse, medikal tedavi
Özet

Amaç: Geleneksel “apse varsa tedavisi cerrahidir” görüşünün aksine, çocukluk çağı derin boyun apselerinde tek başına medikal tedaviyle düzelme belirten olgu serileri giderek artmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde sadece medikal tedaviyle düzelen derin boyun apseli çocuklar sunulmuştur. 

 

Yöntemler: Geriye dönük araştırma­mızda, 2010-2015 yılları arasında kliniğimizde derin boyun apsesi veya apseleşmiş lenfadenit nedeniyle sadece medikal tedavi almış olan 12 çocuk hastanın dosyası; yaş, cinsiyet, tedavi modalitesi, antimikrobiyal ajanlara ait özellikleri, enfeksiyonun yeri, etiyoloji, semptomlar, hastanede kalış süresi, görüntüleme yöntemleri ile biyokimyasal analizler ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

 

Bulgular: Onu erkek ikisi kız olan hastaların yaş ortalaması 5.9 (1-17) bulundu. Başlangıçtaki ortalama beyaz küre, C- reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı  değerleri sırasıyla 18050/mikrolitre (µL), 99.8 miligram/litre (mg/L) ve 73.1milimetre/saat (mm/s), son kontroldekiler ise sırasıyla 8166/µL, 34.1 mg/L ve 35.3 mm/s idi. Yedi hastada kontrastlı boyun tomografisinde radyolojik apse formasyonu, diğerlerinde ise apse içeriğine sahip süpüratif lenfadenit teyit edildi. En büyük apse çapı 41 mm ölçüldü. Tüm hastalara ampirik geniş spektrumlu antibiyoterapi (penisilin+metronidazol veya seftriakson+metronidazol veya klindamisin) başlandı. Hiçbir olguda medikal tedavi başarısızlığı yaşanmadı.

 

Sonuç: Pediatrik derin boyun apsesi olgularında yaştan ve apse çapından bağımsız olmak üzere başlangıçta beyaz küre 25.200/µL’nin altındaysa, iki ya da ikiden az boyun bölgesi tutulmuşsa, başlangıçta herhangi bir komplikasyon yoksa ve etiyolojik neden cerrahi, travma, yabancı cisim değilse, drenaj gerektirmeden parenteral ampirik geniş spektrumlu antibiyotiklerle başarılı şekilde tedavi edilebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018