ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Yenidoğanlarda Umblikal Kordon Kan Gazı Değerleri ile İşitme Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey  
2 Department of Gynaecology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey  
3 Department of Biochemistry, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 72-76
DOI: 10.5152/tao.2017.2022
Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, hipoksi, umblikal kordon kanı, otoakustik emisyon
Özet

Amaç: Çalışmamızda yenidoğan işitme taramasında kullanılan transien otoakustik emisyon (TEOAEs) test sonuçları ile umblikal kordon kanı (UKK) analiz sonuçları arasında herhangi bir ilişki bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlandı.

 

Yöntemler: Bu geriye dönük çalışmaya 37. gestasyon haftasında doğan 209 yenidoğan dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen yenidoğanlar TEOAE test sonucuna göre ‘’KALANLAR’’ çalışma grubu (n=141) ve ‘’GEÇENLER’’ ise kontrol grubu (n=68) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm yenidoğanlara UKK örneklemesi yapıldı. Kan örneklerinde pH parametreleri cam elektrod; pCO2 ve PO2 parametreleri ise doğrudan hassas elektrotlar kullanılarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Annede bulunan ek hastalıklar ile TEOAE sonuçları karşılaştırıldığında çalışma grubunda hipotiroidi istatistiksel açıdan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05). UKK örneklerinin analizinden elde edilen, pO2 pCO2, HCO3, ve pH değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05).

 

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar bize UKK analiz sonuçları ile TEOAE test sonuçları arasında istatistiksel açıdan bir farklılık bulunmadığını göstermiştir. Bununla birlikte gelecekte UKK analizinde diğer parametrelerin de değerlendirildiği ve daha geniş olgu serisi içeren çalışmaların yararlı olacağı; yenidoğanda hipoksinin gösterilmesinde ucuz, kolay ve etkin bir yöntem olan UKK değerlendirmesinin işitme kaybı açısından risk altında olabilecek olgular için önemli bir belirteç olabileceği kanısındayız. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018