ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Frontolateral Larenjektomi Sonrası Rekürens Analizi
1 Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2017; 55: 27-30
DOI: 10.5152/tao.2017.2080
Anahtar Kelimeler: Larenks karsinomu, larenjektomi, lokal rekürens, kurtarma tedavisi
Özet

Amaç: Bu çalışmada frontolateral larenjektomi ile tedavi edilen T1 ve T2 glottik kanserli hastalarda rekürens ve sağkalımın değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Glottik larenks karsinomu nedeniyle Mart 2009 ve Haziran 2014 tarihleri arasında üçüncü basamak hastanede frontolateral larenjektomi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, tümör evreleri, tedavi ve histopatolojik inceleme verileri ile ek tedavi detayları değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmada, T1aN0, T1bN0 ve T2N0 glottik karsinomlu 30 hastanın verileri kaydedildi. Ortalama izlem süresi 40 aydı. Toplam 30 hastanın dokuzu (30%) T1, kalan 21’i (70%) T2 evresindeydi. Hastaların yirmi dokuzu erkek, biri kadındı ve ortalama yaş 59 (41-81) idi. Frontolateral larenjektomi sonrası izlemde dört hastada lokal rekürens gözlendi. Frontolateral larenjektomi sonrası altı hasta sigara içmeye devam etti ve bunların üçünde tümör rekürensi gelişti. Ön komissür tutulumu olan hastalarda lokal kontrol oranı (%66.6) olmayanlara göre (%95.2) daha kötü olarak saptandı. Rekürens gelişen dört hastadan ikisine kurtarma total larenjektomisi ve postoperatif ek radyoterapi uygulandı; diğer iki hastaya ise sadece radyoterapi uygulandı. Yalnız radyoterapi ile tedavi edilen bir hastanın izleminde akciğer metastazı gelişti ve hasta uzak metastaz nedeniyle kaybedildi.

 

Sonuç: Frontolateral larenjektomi seçilmiş T1 ve T2 glottik larenks karsinomlarında etkin bir tedavi seçeneğidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 04.05.2018