ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistül: Radyoterapi, Yoğun Sigara Kullanımı ve Diğer Risk Faktörlerinin İncelenmesi
1 Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 91-98
DOI: 10.5152/tao.2016.1878
Anahtar Kelimeler: Larinks kanseri, faringokütanöz fistül, radyoterapi, sigara, total larenjektomi
Özet

Amaç: Bu geriye dönük kohort çalışmasında, total larenjektomi (TL) sonrası faringokütanöz fistül (FKF) sıklığını bulmayı ve FKF oluşumu için olası risk faktörlerini tanımlamayı amaçladık.

 

Yöntemler: Laringeal yassı hücreli karsinom tanılı, TL geçirmiş 198 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. Serbest flep ile onarım, önceki laringeal cerrahi ve başka birincil kanser için önceki radyoterapi (RT) öyküsü olan hastalar dışlandıktan sonra, çalışmaya dahil edilen 183 hastada FKF risk faktörleri araştırıldı.

 

Bulgular: Genel FKF sıklığı %20.2 idi. Ağır sigara içimi ve önceki RT öyküsü hem tek değişkenli analiz (sırasıyla, p=0.004 ve p=0.007), hem de çok değişkenli analizlerde (her ikisi için, p=0.005) bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. Tek değişkenli analizlerde 14 günden uzun süreli ameliyat öncesi trakeotomi (AÖT) FKF için risk faktörü idi (p=0.031). Genel 3 ve 5-yıllık sağkalım oranları FKF ve FKF-olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak farksızdı (p>0.05). Oysaki, genel 5-yıllık sağkalım oranları inatçı FKF grubunda (%47), inatçı olmayan-FKF grubuna göre (%83) daha azdı (p=0.038).

 

Sonuç: Ağır sigara içimi ve önceki RT, FKF için bağımsız risk faktörleridir ve FKF’nin inatçılık göstermesi sağkalım oranlarını azaltmaktadır. Olası risk faktörleri olan hastaların tedavisinde, TL’nin bu sıkıntılı komplikasyonunun hem sıklığını ve hem de inatçılık göstermesini azaltmak için tüm önlenebilir tedbirler alınmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018