ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Adenotonsillektomi sırasında bakteriyemi oranı
1 Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin  
2 Department of Microbiology, Ünye State Hospital, Ordu  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 213-216
DOI: 10.2399/tao.06.015
Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, adenoidektomi, mikrobiyolojik inceleme, bakteriyemi.
Özet

Amaç: Adenotonsillektomi yap›lanlarda bakteriyemi insidans›n› ve adenotonsillar kültür ile kan kültürü aras›ndaki olas› bir iliflkiyi de¤erlendirmektir.

 

Yöntem: Tekrarlayan akut tonsillitli 67 hastaya tonsillektomi ve/veya adenoidektomi yap›ld› (54 hastaya adenotonsillektomi ve 13’üne yaln›zca tonsillektomi). Tonsillektomiden önce ve befl dakika sonra bütün hastalardan kan, tonsil yüzeyi ve tonsil doku kültürleri al›nd›.

 

Bulgular: Adenotonsillektomi yap›lan hastalar›n beflinde kan kültüründe üreme oldu. Patojen bakterilerin yan› s›ra S. pneumoniae, H. influenzae ve alfa hemolitik streptokok gibi orofaringeal flora bakterilerinin de bakteriyemiye neden oldu¤u görüldü.

 

Sonuç: Adenotonsillektomi s›ras›nda geçici bakteriyemi oluflabildi¤ inden, riskli hastalarda antibiyotik profilaksisi yap›lmal›d›r.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018