ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Çocuklarda nazal polipler
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ  
2 Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi KBB Anabilim Dalı, Elazığ  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 201-205
DOI: 10.2399/tao.05.047
Anahtar Kelimeler: Nazal polipler, çocuk, histopatoloji, tedavi.
Özet

Amaç: Çocuklarda nazal polipler nadir görülmekte ve etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bu çal›flma, çocukluk yafl grubunda rastlanan nazal poliplerin klini¤ini, histopatolojisini ve tedavi alternatiflerini literatür ›fl›¤›nda gözden geçirmek amac›yla yap›ld›.

 

Yöntem: Çal›flmaya, klini¤imizde 1997 ile 2005 y›llar› aras›nda nazal polip tan›s› alan ve cerrahi tedavi uygulanan, yafllar› 6-17 y›l aras›nda (ortalama 11.2 y›l) de¤iflen 23 olgu (17 erkek, 6 k›z) dahil edildi. Olgular›n dosyalar› semptom ve bulgular, polipin lokalizasyonu ve tipi, radyolojik özellikleri, uygulanan cerrahi yaklafl› mlar, takip süresi ve rekürrens aç›s›ndan retrospektif olarak gözden geçirildi.

 

Bulgular: Hastalarda en s›k rastlanan semptom burun t›kan›kl›¤› (%91.3) idi. Bunu s›ras›yla burun ak›nt›s› (%56.5), postnazal ak›nt› (%52.1), horlama (%47) ve yüzde a¤r› (%26) takip ediyordu. Muayenede hastalar›n 10’unda (%43) bilateral, 7’sinde (%30.4) ünilateral nazal polip ve 6’s›nda (%26) ise koanal (beflinde antrokonal, birinde sfenokoanal) polip saptand›. Paranazal sinüs tomografisinde 8 olguda tüm sinüslerde; 8 olguda etmoid ve maksiller sinüste; 5 olguda maksiller sinüste; bir olguda izole bilateral etmoid sinüs patolojisi; bir olguda ise izole sfenoid sinüs patoloji saptand›. Olgular›n birine sfenoid sinüs ostiumunun geniflletilmesi ve polipin kaynakland›¤› mukozan›n ç›kar›lmas› ameliyat›, ikisine Caldwell-Luc ameliyat›, üçüne endoskopik cerrahi ile birlikte Caldwell-Luc ameliyat›, dördüne intranazal polipektomi ve 13’üne ise endoskopik cerrahi yap›ld›. Komplikasyon olarak bir hastada postoperatif kanama görüldü. Poliplerin histopatolojik de¤erlendirilmesinde ikisine (%8.6) stromal atipi ile karakterize polip, üçüne (%13) allerjik polip ve 18’ine (%78.2) ise inflamatuar polip tan›s› konuldu. Olgular›n postoperatif takip süresi 2 ay ile 48 ay (ortalama 15 ay) aras›nda de¤ifliyordu. Üç olguda rekürrens görüldü.

 

Sonuç: ‹nflamatuar polipler, pediatrik yafl grubundaki nazal poliplerin büyük bir ço¤unlu¤unu oluflturmaktad›r. Pediatrik nazal polipler için cerrahi etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018