ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Lokal tonsillektomi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon (akciğer atelektazisi)
1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul  
2 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Bölümü, İstanbul  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2007; 45: 114-117
DOI: 10.2399/tao.06.017
Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, lokal, atelektazi, koagulum.
Özet

Tonsillektomi komplikasyonlar› genellikle cerrahi veya anesteziye ba¤l› oluflmaktad›r. ‹fllem yap›lan bölgenin lokalizasyonundan ve olas› komplikasyonlar›ndan ötürü tonsillektomi asla küçümsenmemesi gereken bir ameliyatt›r. Genel veya lokal anestezi alt›nda yap›labilen tonsillektomi, zaman zaman eriflkin hastalarda ifllemin k›sa süreli oluflu ve genel anesteziye ba¤l› komplikasyonlar›n olmamas› nedeniyle lokal anestezi alt›nda tercih edilmektedir. Nadir de olsa lokal anestezi alt›nda yap›lan tonsillektomi sonras› ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Klini¤imizde lokal anestezi alt›nda tonsillektomi operasyonu yap›lan bir hastada, postoperatif dönemde bronflial sistemde koagulum obstrüksiyonuna ba¤l› tek tarafl› akci¤er atelektazisi geliflmifltir. Komplikasyon gelifliminden çok k›sa bir süre sonra tan›s› konularak tedavisi yap›lan hasta sorunsuz olarak taburcu edilmifltir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018