ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Bilateral 3. brankial ark fistülü
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. KBB Kliniği, İzmir  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 311-314
DOI: 10.2399/tao.06.011
Anahtar Kelimeler: Brankial fistül, boyunda kitle, fistülogram.
Özet

 

Brankial anomaliler kistler, fistüller ve sinüsler fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›rlar. Brankial yar›k fistülleri boyunda görülen nadir geliflimsel anomalilerdendir. Bunlar klinik olarak tan›nabilir. Böyle fistüller do¤umdan itibaren eriflkin döneme kadar her yaflta görülebilirler. Bu anomaliler cinsiyet ve boyunda lokalizasyon ayr›m› yapmazlar. Bunlar brankial aparatusun fetal geliflim boyunca inkomplet obliterasyonu sonucu ortaya ç›kmaktad›rlar. Brankial yar›k fistülleri az görülen geliflimsel anomaliler olup, bilateral olanlar ünilaterallere göre daha da nadirdir. Bu makalede bilateral brankial yar›k fistülü olan bir olgunun tan› ve tedavisini literatür eflli¤inde sunmay› uygun gördük.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018