ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Servikal kist içerisindeki papiller karsinom: primer tümör mü, metastaz mı?
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniği, Ankara  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 117-121
DOI: 10.2399/tao.07.007
Anahtar Kelimeler: Brankiyal kist, ektopik tiroid, papiller karsinom, cerrahi tedavi.
Özet

 

Boyundaki kistik kitleler genelde benign lezyonlar olsalar da ender olarak içlerinde malignite bar›nd›rabilir veya bir karsinom metastaz› olabilirler. Ektopik tiroid dokusu, s›kl›kla dil kökü, tiroglossal kanal ve tiroid loblar› çevresi gibi yerleflimlerde görülse de ender olarak al›fl›lmad›k yerleflimlerde, aberan tiroid dokular› olarak karfl›m›za ç›kabilmektedir. Boyunda kitle nedeniyle baflvuran 50 yafl›ndaki erkek hasta, yap›lan fizik ve laboratuvar muayeneleri sonucu primeri bilinmeyen kitle tan›s›yla ameliyat edildi. Histopatolojik inceleme ve tiroglobulin boyama ile tiroid papiller karsinomu tan›s› konulmas› üzerine tam tiroidektomi yap›ld›, ancak tiroid dokusunda primer odak bulunamad›. Bunun üzerine tekrar incelenen materyalin brankiyal kist içerisindeki aberan tiroid dokusundan geliflen bir karsinom oldu¤u görüldü. Bu makalede ender görülen bu olgu literatür eflli¤inde sunulmufltur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018