ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Laringeal lenfanjiyom: olgu sunumu
1 ENT Clinic, İzmir Atatürk Training Hospital, İzmir  
2 Department of Pathology, İzmir Atatürk Training Hospital, İzmir  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 58-60
DOI: 10.2399/tao.05.016
Anahtar Kelimeler: Lenfanjiyom, larinks.
Özet

Lenfanjiyomlar çocukluk ça¤›n›n benign konjenital kitleleridir. Vücudun birçok bölümünde görülebilir, fakat larinkste rastlanmas› oldukça nadirdir. Klini¤imize ses k›s›kl›¤› ve yutma güçlü¤ü ile baflvuran 23 yafl›ndaki erkek hasta de¤erlendirildi. Endirekt laringoskopide epiglotun sol taraf›ndan kaynaklanan 3x3 cm boyutlar›nda vaskülarize görünümlü kitle dikkati çekti. Hastaya genel anestezi alt›nda, lateral faringotomi yaklafl›m› ile kitle eksizyonu uyguland›. Perioperatif olarak yap›lan frozen çal›flmas› lenfanjiyom ile uyumlu olarak geldi ve postoperatif yap›lan histopatolojik incelemede lenfanjiyom tan›s› kondu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.08.2018