ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Olgu Sunumu
Aritenoid kondromu: Olgu sunumu
1 Department of Otorhinolaryngology –Head and Neck Surgery, İzmir Tepecik Teaching and Research Hospital, İzmir  
2 Department of Pathology, İzmir Tepecik Teaching and Research Hospital, İzmir  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 143-146
DOI: 10.2399/tao.07.002
Anahtar Kelimeler: Kondrom, kondrosarkom, laringeal tümörler.
Özet

52 yafl›nda erkek hasta yaklafl›k 6 ayd›r gittikçe artan ses k›s›kl›¤› ve bo¤azda tak›lma hissi flikayetleri ile hastanemize baflvurdu. Endoskopik muayenesinde sol aritenoid medial yüzünden subglottik alana uzanan düzgün yüzeyli submukozal kitle gözlendi. Bilgisayarl› tomografisinde sol aritenoidden köken al›p lümene uzanan hipodens kitle saptand›. Postoperatif histopatolojik inceleme sonucu “kondrom” olarak rapor edildi. Larinksin bu nadir tümörünü klinik özellikleri ve tedavi metodlar›n› literatür ile karfl›laflt›rarak sunmay› amaçlad›k.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 10.08.2018