ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin incelenmesi
1 Department of Otorhinolaryngology –Head and Neck Surgery, Şişli Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul  
2 Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Şişli Etfal Teaching and Research Hospital, İstanbul  
3 ENT Clinic, Diyarbakır Government Hospital, Diyarbakır  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2009; 47: 63-68
DOI: 10.2399/tao.07.035
Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, kanama, iklim, sıcaklık, nem.
Özet

Amaç: Bu çal›flman›n amac› iklim de¤iflikliklerinin tonsillektomi sonras› kanamalar üzerine olan etkisinin de¤erlendirilmesidir.

 

Yöntem: 1 y›l içinde opere edilmifl olan bilateral tonsillektomi ve adenotonsillektomi hastalar›n›n kay›tlar› retrospektif olarak incelenmifltir. Çal›flmaya tonsillektomi sonras› kanamas› olan tüm hastalar dahil edilmifltir. Çal›flma süresi boyunca ayl›k minimum ve maksimum hava s›cakl›¤› ile nem oran›n› içeren bölgesel meteorolojik data Diyarbak›r meteoroloji ofisinden elde edilmifltir. Tonsillektomi sonras› kanama ile hava de¤ifliklikleri aras›ndaki iliflki incelenmifltir. ‹statistiksel analiz SPSS testi (Chicago, IL, USA), tek örnekli t-test ve do¤rusal iliflki analizi ile yap›lm›flt›r.

 

Bulgular: 1210 hastan›n kay›tlar› incelenmifltir. Toplam kanama oran› %5.52’dir. Y›l›n de¤iflik aylar›nda meydana gelen kanama oranlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak o anlaml› fark saptanmam›flt›r (p=0.99). Do¤rusal iliflki analizi ile ortalama maksimum s›cakl›k, ortalama minimum s›cakl›k ve ortalama nem oran› ile tonsillektomi kanamas› aras›nda istatistiksel fark saptanmam›flt›r (s›ras›yla p=0.47, p=0.06, p=0.71).

 

Sonuç: ‹klim de¤iflikliklerinin tonsillektomi sonras› kanama üzerine olan etkisi oldu¤u savunan yay›nlar s›n›rl› say›dad›r ve tutars›zl›k gösterir. Bu çal›flma -3.3 to 40.9 °C derece aras›nda de¤iflen s›cakl›k de¤ifliklikleri ile tonsillektomi sonras› kanamalar aras›nda iliflki olmad›¤›n› göstermifltir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018