ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Tonsiller Skuamöz Hücreli Karsinomlu N0-1 Hastalarda Metastatik Lenf Düğümlerinin Dağılımı ve Seçici Boyun Diseksiyonu Endikasyonuna Etkileri
1 Department of Head and Neck Surgery and Otorhinolaryngology, A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil  
2 Department of Pathology, A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil  
3 Department of Research and Development, A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 139-144
DOI: 10.5152/tao.2018.3420
Anahtar Kelimeler: Orofarengeal neoplasm, palatin tonsil, yassı hücreli karsinom, metastaz, boyun diseksiyonu
Özet

 

Amaç: Bu çalışmayla primer cerrahi ve boyun diseksiyonu ile tedavi edilen tonsiller karsinomlu hastalarda boyun metastazının dağılım düzenini belirlemek amaçlanmıştır. Boyun diseksiyonunun kapsamı ve me­tastaz seviyesinin sağ kalıma etkisi de değerlendirildi.

 

Yöntemler: Klinik N0-1 olarak evrelenen ve boyun diseksiyonu planlanan 163 tonsiller skuamöz hücreli karsinomlu hastayı değerlendirdik. Seçici boyun diseksiyonu, tüm hastalarda I-III seviyelerini kapsayacak şekilde yapıldı; radikal boyun diseksiyonu ise I-V seviyelerini içerdi. Her hasta için, metastatik düğümlerin sayısı, dağılımı ve operasyon sonrası tedavi ve onkolojik sonuçlarla ilgili veriler analiz edildi.

 

Bulgular: I, IV ve V seviyelerinde gizli boyun metastazı nadirdi, her biri ikişer olguda görüldü. Klinik olarak negatif (cN0) hastalarda, V. bölgede metastaz olgusu yoktu; I. veya IV. bölge için iki olgu mevcuttu. Boyun diseksiyonu kapsamı ve metastatik düğüm bölgesinin hastalığa özgü sağkalım veya boyun rekürensi üzerinde herhangi bir etkisi saptanmadı.

 

Sonuç: Klinik N0 hastalarda II-III. bölgelerin cerrahi tedavisinin zorunlu olduğu, ancak I, IV ve V seviyelerinin korunabileceği sonucuna vardık. 

 

Cite this article as: Köhler HF, Franzi SA, Soares FA, Torloni H, Kowalski LP. Distribution of Metastatic Nodes in N0-1 Patients with Tonsillar Squamous Cell Carcinoma and Its Implications for Selective Neck Dissection. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(3): 139-44.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018