ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Dil ve Ağız Tabanı Defekt Onarımında Kullanışlı Bir Seçenek, İnfrahyoid Flep: Olgu Serisi
1 Department of Otorhinolaryngology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 85-88
DOI: 10.5152/tao.2018.3114
Anahtar Kelimeler: Oral kavite, karsinom, rekonstrüktif cerrahi girişim, pediküllü flep
Özet

Amaç: Oral kavite kanseri cerrahisini takiben oluşan defektlerin nörovaskuler miyofasyokütan infrahyoid flep (NMİHF) ile onarımına ait klinik deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı.


Yöntemler
: Kliniğimizde 2012-2017 yılları arasında oral kavite kanseri nedeni ile aynı seansta tümör rezeksiyonu, boyun disseksiyonu ve infrahyoid flep ile defekt onarımı yapılmış beş hastanın verileri geriye dönük analiz edildi.


Bulgular
: İnfrahyoid flep ile defekt onarımı yapılan dördü erkek, biri kadın olan beş hastanın yaş ortalaması 61.8 idi. Dört hastaya tümör rezeksiyonu ile birlikte bilateral I-III bölge boyun diseksiyonu, bir hastaya tümör rezeksiyonu ile tek taraflı I-III bölge boyun diseksiyonu yapıldı. Tüm hastalara aynı seansta infrahyoid flep ile defekt onarımı gerçekleştirildi. Ortalama izlem süresi 30.6 ay idi. İki hastada flep cildinde kısmi nekroz saptanırken hiçbir hastada total flep kaybı gözlenmedi. Oral alıma ortalama 12. günde geçildi. Postoperatif radyoterapi (RT) endikasyonu konulan iki hastaya cerrahi sonrası ortalama 50. günde tedavi başlandı.


Sonuç
: İnfrahyoid flep ameliyat süresini uzatmayan, ek insizyon gerektirmeyen ve donör alanın greft veya flep gerektirmeksizin kapatılmasına olanak sağlayan bir rekonstrüksiyon tekniğidir. Oral kavite kanseri cerrahisi sonrasında oluşan defektlerin onarımı için serbest fleplere alternatif olabilecek kullanışlı ve güvenilir bir flep olarak değerlendirilmiştir.


Cite this article as
: İşlek A, Balcı MK, Yüksel Ö, Önal K, Arslanoğlu S, Eren E. Infrahyoid Flap, a Convenient Alternative for Reconstruction of Tongue and Floor of Mouth Defects: Case Series. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 85-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018