ISSN 2149-3987 | E-ISSN 2149-553X
Özgün Araştırma
Larenks Kanserinde GLUT1, HIF1α ve TBX21 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
1 Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Süleyman Demirel University School of Medicine, Isparta, Turkey  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56: 70-74
DOI: 10.5152/tao.2018.3177
Anahtar Kelimeler: Kanser, larenks, polimorfizm, GLUT1, HIF1α, TBX21
Özet

Amaç: Larenks kanseri tanısı almış hastalarda ve kontrol grubunda, daha önce bazı hastalıklarla ve malignitelerle ilişkisi gösterilmiş olan üç adet tek nükleotid polimorfizminin (Glucose Transporter Isoform 1 (GLUT1) reference single nucleotide polymorphism (rs) 710218, Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1α) rs11549465 ve T-box Transcription Factor Protein 21 (TBX21) rs17250932) sıklığı ile larenks kanseri gelişimi, tümör büyüklüğü ve tümör evresi ilişkisinin araştırılması amaçlandı.


Yöntemler: En az 30 yaşında ve en az 20 yıldır sigara içen, ek hastalığı bulunmayan 35 larenks kanser tanılı hastadan ve 35 sağlıklı gönüllüden alınan kan örneklerinden, izolasyon kiti kullanılarak deoksiribonükleik asit elde edildi. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi kullanılarak tek nükleotid polimorfizmleri belirlendi.


Bulgular: İki grup arasında değerlendirilen her üç polimorfizm için de genotip frekansı ve allel frekansı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Hasta grubunda polimorfizmlerin tümör boyutu ve kanser evresi ile ilişkisi değerlendirildi. Üç polimorfizmde de bu parametrelerle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmedi.


Sonuç: Larenks kanserinde GLUT1, HIF1α ve TBX21 polimorfizmlerinin etkili olmadığı kanısına varıldı.

 


Cite this article as: Uslu C, Tüz M, Yasan H, Okur E. Investigation of GLUT1, HIF1α and TBX21 Gene Polymorphisms in Laryngeal Cancer. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(2): 70-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği | Son Güncelleme: 28.09.2018